is toegevoegd aan uw favorieten.

Formulierboek voor de rechtspleging bij de inlandsche rechtbanken en gerechten op Java en Madoera

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dalem roemah jang dipergoenakan akan tempat pengadilan jang terseboet pada hari .... tanggal . . . . 19 . . pagi djam . . . , soepaja marika-itoe berhadlir pada waktoe perkaranja diadilli, serta soedah memberi tahoe kapada kadoewanja, jang marika-itoe misti membawa saksisaksi, jang marika-itce ingin soepaja didengar, dan membawa soerat-soerat jang boleh mendjadi keterangan jang marika-itoe hendak memakei.

Maka pekerdjaan ini saja mendjalanken apa jang perloe ten tang penjita di tempat tinggalnja sambil bitjara dengan dia sendiri,

apa jang perloe tentang orang jang disita sambil bitjara dengan loerah, deri sebab orang jang disita sendiri tida ada di tampat tinggalnja.

Tanda tangan orang jang mendjalanken pekerdjaan.

Aant. Over de verplichting om van hunne exploiten door schriftelijke relazen te doen blijken, zie aant. a bij formulier No. 10.

N°. 13.

Onderhandsche bijzondere schriftelijke volmacht tot het vertegenwoordigen van partijen in een voor den landraad te voeren burgerlijk geding.

(art. 130 Inl. Regl.)

Ik ondergeteekende .... van beroep . . . . wonende te ... . verklaar bij dezen te machtigen . . . . van beroep ..... wonende te ... . speciaal om mij te vertegenwoordigen en mijne belangen

, door .. , eischer , ..

waar te nemen in zake eene mij, als —-3—-3—, bil

tegen J gedaagde

, , , , , in te stellen , . tegen

den landraad te ... , ,,— vordering -r5— . . .

ingestelde D door

van beroep wonende te strekkende

tot ... . ten einde te dier zake te dienen zoo van eisch als van antwoord, vonnissen en dispositiën te verzoeken, van de voordeelige het verzoek tot executie in te