is toegevoegd aan uw favorieten.

Formulierboek voor de rechtspleging bij de inlandsche rechtbanken en gerechten op Java en Madoera

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voldaan heeft aan zijne verplichting tot overlegging van de minuut van de voor hem als notaris verleden akte van koop en verkoop dd. 9 Mei 1909 tusschen hem gedaagde en E eischer, door lijfsdwang zal worden genoodzaakt ;

Overwegende, dat genoemde notaris als openbaar bewaarder daarvan bij interlocutoir vonnis dd. . . . 1909 door den landraad voornoemd gelast is geworden de minuut van de voor hem op den 9den Mei 1909 tusschen partijen verleden akte van koop en verkoop over te leggen;

Overwegende dat hem deze last behoorlijk is aangezegd blijkens het daarvan opgemaakte relaas van . . . . dd. . . . . 1909;

Overwegende, dat genoemde notaris te A . . . . blijkens het daaromtrent aangeteekende in het proces-verbaal der terechtzitting van den .... 1909, aan dezen last geen gevolg heeft gegeven, ja zelfs geweigerd heeft daaraan te voldoen op grond dat enz. . . . ;

Overwegende, dat deze gronden echter niet als geldige redenen zijn aan te merken, omdat enz. . . . ;

Overwegende dat het verzoek derhalve is op de wet gegrond en behoort te worden toegestaan;

Gelet op artikel 141 van het Inlandsch Reglement;

Gelast den deurwaarder bij dezen landraad den persoon van X . . . . notaris te A . . . . met in achtneming der bij het Inlandsch Reglement voorgeschreven formaliteiten in gijzeling te stellen, totdat hij aan zijne verplichting zal hebben voldaan.

Gedaan te A . . . . den .... 1909.

De president,