is toegevoegd aan uw favorieten.

Formulierboek voor de rechtspleging bij de inlandsche rechtbanken en gerechten op Java en Madoera

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De terechtzitting vervolgens heropend en openbaar verklaard zijnde, worden partijen wederom binnengeroepen en wordt bovenstaand vonnis bij monde van den president in het openbaar uitgesproken, waarop de behandeling dezer zaak voortgezet wordt.

Op het tweede gedeelte van den eisch gehoord zegt gedaagde dat enz

Volgt de verdere behandeling der zaak.

Heeft de tegenpartij zich tegen de toelating tot kostelooze procedure verzet, en aangetoond dat de eischer wel in staat is de kosten van het geding te dragen, dan zal ingeval de vordering onbepaald was of de som f 100 te boven gaat, de zaak door een eindvonnis afgedaan kunnen worden, waarvan de overwegingen ten aanzien van het recht en het dispositief aldus kunnen luiden:

Ten aanzien van het recht:

Overwegende dat nu de gedaagde door en

voldoende de ongegrondheid van het verzoek van toelating tot kostelooze procedure heeft doen blijken dit verzoek van eischer behoort te worden geweigerd ;

Overwegende dat als gevolg daarvan het introductief rekest hetwelk een zaak betreft van meer'dan f 100.—, en dus op een zegel had moeten staan, als ongezegeld behoort te worden ter zijde gelegd, met veroordeeling van den eischer in de kosten;

Gelet op art. 135 van het Inlandsch Reglement;

RECHTDOENDE:

Weigert de verzochte toelating tot kostelooze procedure ;

Verstaat het introductief rekest als ongezegeld ter zijde te leggen;

Verwijst den eischer in de kosten van dit geding begroot op f

Aant. a, Indien het een zaak betreft van minder dan f 100,—, of indien het rekest zekerheidshalve toch gezegeld