is toegevoegd aan uw favorieten.

Formulierboek voor de rechtspleging bij de inlandsche rechtbanken en gerechten op Java en Madoera

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 104.

Verklaring dat het feit noch misdrijf noch overtreding daarstelt. (art. 240e al 2 Inl. Regl.)

IN NAAM DER KONINGIN !

De president van den landraad te

, , assistent-resident

Gelezen de hem door den —eontroleur— van ... .

bij missive dd 19 . . toegezonden stukken van

het voorloopig onderzoek in de zaak van

Krömö

oud naar gissing .... jaar, geboren in de dessa . . . . . en laatstelijk woonachtig in de dessa . . . • • beide in het district afdeeling . . • • residentie van beroep in preventieve

hechtenis sedert ;

Overwegende dat blijkens deze stukken genoemde Kromo er van verdacht wordt dat enz. {omschrijving van de door den verdachte gepleegde feiten);

Overwegende dienaangaande dat enz. {opgave der gronden waarop die feiten misdrijf noch overtreding daarstellen);

Overwegende dat op grond hiervan de boven omschreven feiten misdrijf noch overtreding daarstellen en de verdachte daarvoor dus niet strafrechterlijk kan worden vervolgd ;

Gelet behalve op de boven aangehaalde artikelen nog op art. 240e al. 2 van het Inlandsch Reglement;

BESCHIKKENDE:

Verklaart dat het boven omschreven feit noch als misdrijf noch als overtreding is aan te merken;

Stelt hem mitsdien te dier zake buiten vervolging; Gelast de onmiddelijke in vrijheidstelling van den verdachte, tenzij hij om andere redenen in hechtenis behoort te blijven.

Gedaan te ... . den . . . . 19 . .

De president vd.,