is toegevoegd aan uw favorieten.

Formulierboek voor de rechtspleging bij de inlandsche rechtbanken en gerechten op Java en Madoera

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En is hiervan dit proces verbaal opgemaakt, hetwelk door ons, commissaris, en den griffier is onderteekend. De griffier, De commissaris,

Extract uit het proces-verbaal cler terechtzitting.

Hierop verzoekt de beklaagde J) dat de getuigen A. en B. alvorens tot het afleggen hunner verklaringen te worden toegelaten op de meest plechtige wijze in den Mohammedaanschen tempel zullen worden beëedigd.

Alvorens tot de beraadslaging over dit verzoek over te gaan, worden binnen geroepen de volgende getuigen, die op afvrage zeggen te zijn :

A., oud naar gissing . . jaren wonende te ... van beroep .... Hij verklaart den beklaagde wel gekend te hebben vóór het plegen van de daad waarvoor hij terechtstaat, doch hem niet in den bloede noch door aanhuwelijking te bestaan en ook niet tot hem in eenige dienstbetrekking te staan.

B. (als boven).

Beiden verklaren desgevraagd den Mohammedaanschen godsdienst te belijden.

De beklaagde, de getuigen en het publiek worden hierop uit de gerechtszaal verwijderd, waarop de landraad tot de raadpleging over bovengemeld verzoek van den beklaagde overgaat.

De landraad besluit vervolgens in overeenstemming met het gevoelen van den hoofddjaksa en het advies van den adviseur het verzoek van den beklaagde toe te staan, en beveelt dat de getuigen A en B bovengenoemd op de meest plechtige wijze van hunnen godsdienst in den Mohammedaanschen tempel te ... den eed zullen afleggen voorgeschreven in art. 256 van het Inlandsch Reglement, en stelt de verdere behandeling van de zaak uit tot . . dag den .... 19 . .

') De landraad kan deze beëediging ook ambtshalve of op vordering van den hoofddjaksa gelasten.