is toegevoegd aan uw favorieten.

Een en ander over coöperatie in Indië, 1908-1917

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door velerlei andere plichten ben ik eerst thans in de gelegenheid aan een reeds lang, ook als plicht opgevat, gekoesterd verlangen) uitvoering te geven. In het voorjaar 1913 werd door de „Indische . Partij" te Bandoeng uitgegeven een door mij bewerkt boekje onder den titel „Over Coöperatie en de beteekenis daarvan voor Indië". Ik heb er den Indischen autoriteiten tot de hoogste toe een exemplaar van aangeboden, opdat zij de zekerheid zouden verkrijgen, dat het daarin betoogde en beoogde in geenerlei, tenzij zeer verren samenhang stond met de staatkundige tendenizen dier Partij, die voor een deel destructief moeten worden geacht, terwijl voor de Coöperatie ook in Indië de bekende zuivere sociaal-economische doeleinden zijn weggelegd, wier lang niet gemakkelijke vervulling of bereiking ïn.i. der Overheid juist hoogst welgevallig en welkom moeten zijn.

Het is te betreuren, dat het verloop van zaken in dat woelige voorjaar heeft geleid tot de weigering van dé erkenning der „Indische Partij" als rechtspersoon door met-goedkeuring harer ontwerp-,stat ut en door de Indische Regeering; het gevolg is geweest, dat het „Eerste Indiërs Congres" op het einde van Maart niet als zoodanig is gehouden kunnen worden en dit onderwerp, n.1. de Coöperatie, op hare &genda gestaan hebbende, niet is behandeld. Dat is jammer, omreden het idee door de bespre-