is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoek naar de moeilijkheden ondervonden bij de uitvoering van openbare werken in Nederlandsch-Indië door tusschenkomst van aannemers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 5.

Eenheidsprijzen.

De eenheidsprijzen voor de berekening van meer of minder werk bedragen: 1 M1. caison van gewapend beton voor den kaaimuur voor groote zeeschepen, vanaf den voet op 14.20 M. min M. H. P. tot de hoogte van dagelijksch laagwater op 2.90 M. min M. H. P.; gevuld met beton en zand in het werk. f 1150.—

1 M', MaüUHia kalhyloyn, gulHVüid mi vuiwmkl lil do btuitlugau unübi

water .... 2.25

1 M3. Madoera kali steen, gesorteerd vooi metselwerk, geleverd op den

vasten wal 2.50

1 „ groote stukke ï Madoera kalksteen, e Jsorteerd voor deksteei.... 3.— 1 „ Madoera kalk steen, geleverd voor c 3 steenbezetting der g ooiingen

langs de hs renkom 2.—

1 „ puin van Ma< oera kalksteen voor h< t puinbed van de stee tglooiing 1.75

1 „ Bangil grind 5.—

1 „ Singalan grim 2.75

1 „ Bangil steen 4.50

1 „ Brantas zand voor metselwerk, onge vasschen 1.25

1 „ Roode cemenl 6.—

1 „ Stuifkalk, gel Luscht 6.—

1000 halrstAftTipn I - 1 1 . . . 14.—

1 K.Gr. ijzer, verwerkt in de caissons van gewapend beton 0.14

1 M', djafetóa heutc& dolkon tot & M. longto on 80 oiMi omtrok; eomoton

op 1 M. va i den kop .... 30.—

1 „ djattie hout roor de bekisting, voo • het maken van de g swapend

betuiiLUiisli utlies ' 10.

I , vervoeren

1000 K.G. Portlandcement, geleverd op het werk 32.60

1 M8. steenglooiing bijwerken 0.25

1 Ms. opbaggeren J_ en storten naar eene door de Directie aangewezen

stortplaats over niet meer dan 2000 M. afstand 0.20

1 „ zandaanplemping achter de kaaimuren tot over een afstand van

150 M1. achter de kaaimuren 0.40

DainljuuLakuii mu Gt feot 0 ll\ longto on 7itot 10 o.M. middollijn, por otuk (AM

Bamboestaken van i tot 3 M1. lengte en 8 tot 10 c.M. middellijn, )er stuk 0.15

1 M3. grof bamboe vlechtwerk .... 0.20

Arbeidsloonen

1 timmerman, per c ag *•

1 smidsbaas, „ „ • • 2-

Overige bazen, „ „

1 koeli, „ „ °-40

1 mandoer, „ „ *■

T^nmpflPschft ynnrweilcers \ —. . .| . . . 5.—

De eenheidsprijzen voor meer en minder werk, waarvoor in dit artikel geen afzonderlijke cijfers worden genoemd, worden door de Directie berekend met de hierboven genoemde eenheidsprijzen als basis naar de grondslagen voor de samenstelling van de begrootingen, ten dienste van het Departement der Burgerlijke Openbare Werken in Nederlandsch-Indië, zooals vastgesteld bij beschikking van den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken van 10 Juni 1905, N°. 8732 A.