is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerp eener regeling van den privaatrechtelijken toestand der Chinezen in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

persoon in zijn plaats slechts dan toestemming lot de adoptie, wanneer hij den leeftijd van vijftien jaren nog niet heeft bereikt.

In dit laatste opzicht wijkt het artikel ook af van het ontwerp-Staatscommissie (artikel 383), dat eveneens de toestemming van den in adoptie te geven persoon eerst vordert, wanneer deze achttien jaren oud is. Behoudens de bovenvermelde afwijkingen en behalve dat in stede van van toeziende voogd in dit ontwerp, in navolging der terminologie van het Burgerlijk Wetboek, wordt gesproken van de v/eeskamer, komt de redactie van artikel 8geheel overeen met die van het aangehaalde artikel van het ontwerp-Staatscommissie.

Ten slotte wordt opgemerkt, dat volgens het ontwerpfromberg de langstlevende wettige moeder-voogdes, die hertrouwt, van rechtswege de voogdij verliest, terwijl zij die volgens het ontwerp-Staatscommissie behoudt en volgens het ten deze toepasselijk verklaarde artikel 350 Burgerlijk Wetboek kan behouden. Het zal dus thans kunnen voorkomen, dat de langstlevende wettige moeder, die hertrouwd is, als voogdes mede hare toestemming tot de adoptie zal hebben te geven.

Artikel 9.

De bepalingen van het derde en vierde lid van dit artikel zijn nieuw. Zij komen in het ontwerp-fromberg en in dat der Staatscommissie niet voor. De strekking van die bepalingen is duidelijk. Overigens komt de inhoud van het artikel met de laatste drie zinsneden van artikel 49 ontwerpfromberg en artikel 384 ontwerp-Staatscommissie, de redactie met die van laatstgenoemd artikel overeen, behoudens dat niet van „rechter van haar" zooals in dat artikel, maar van „den raad van justitie, in wiens rechtsgebied de weduwe woonachtig is" gesproken wordt, en dat instede van „of van zoodanige anderen enz." in het slot der tweede alinea van voormeld artikel wordt gelezen, overeenkomstig het ontwerp-fromberg, „en van zoodanig andere enz.'* omdat anders wellicht aanleiding bestaat tot de uitlegging dat de rechter met voorbijgang van de personen, wier toestemming wordt vereischt, en die toch in de eerste plaats dienen gehoord te worden, anderen zou mogen hoorem

Artikel 10.

De eerste drie alinea's zijn gelijkluidend met artikel 384 ontwerp-Staatscommissie en, behoudens een geringe redactiewijziging, ook met artikel 50 ontwerp-fromberg.

Het 4e en het 5e lid zijn in verband met de invoering van een burgerlijken stand voor Chineezen aan het artikel toegevoegd in navolging van hetgeen met betrekking tot de erkenning van natuurlijke kinderen bij artikel 281 derde en vierde lid Burgerlijk Wetboek is bepaald.

Artikel 11.

Deze bepaling komt in de ontwerpen Fromberg en Staatscommissie, die geen burgerlijken stand voor Chineezen kennen, niet voor. Dat aan de adoptie als gevolg moest worden verbonden het verkrijgen van den geslachtsnaam