is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerp eener regeling van den privaatrechtelijken toestand der Chinezen in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene rechterlijke uitspraak bestaat, welke nog niet in kracht van gewijsde is gegaan.

Artikel 19. De op het tijdstip van de inwerkingtreding dezer ordonnantie bestaande, wettig tot stand gekomen, kongsies, als bedoeld in artikel 3, eindigen, voorzoover zij niet eerder op wettige wijze zijn ontbonden, na verloop van tien jaren na die inwerkingtreding. Overigens blijven zij beheerscht door de op voormeld tijdstip daaromtrent bestaande wettelijke bepalingen.

Artikel 20. Op het tijdstip van de inwerkingtreding dezer ordonnantie vervallen voor Chineezen de vroeger te hunnen aanzien uitgevaardige wettelijke regelingen betreffende het burgerlijk- en handelsrecht.

Slotbepalingen.

Artikel 21. Wanneer het tegendeel niet uitdrukkelijk is bepaald, gelden de wijzigingen, welke in dé Europeesche wetgeving, voorzoover zij bij deze ordonnantie toepasselijk is verklaard, gebracht worden, ook voor Chineezen.

Artikel 22. Deze ordonnantie treedt in werking op hetzelfde tijdstip als het Koninklijk Besluit van den *)

*). Zie bijgevoegd Koninklijk besluit tot wijziging van het Reglement op de Rechterlijke Organisatie.