is toegevoegd aan uw favorieten.

Gewijzigd ontwerp A, tot wijziging van artikel 62 van het Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(8) Verhuur of ingebruikgeving van grond door inlanders aan niet-inlanders geschiedt volgens regels, bij algemeene verordening te bepalen.

Ook deze bepalingen zijn weggelaten, niet om den Inlander de bevoegdheid voor den vervolge te onthouden om zijn erfelijk individueel bezitsrecht te doen vervangen door eigendom of zijn grond te verhuren aan niet-Inlanders, maar omdat die bepalingen in het Regeeringsreglement zonder bezwaar schijnen te kunnen worden gemist.

Vooreerst bevatten zij imperatieve voorschriften, waaraan voor geheel Nederlandse h-I n d i ë uitvoering zou moeten worden gegeven, wat tot dusver niet is geschied en, voor verschillende streken, ook niet had, noch vooreerst zal kunnen geschieden.

Maar dit daargelaten, zou haar behoud aanstonds de vraag doen rijzen, waarom in het Regeeringsreglement alleen melding werd gemaakt van de vervanging van Inlandsen erfelijk grondbezit door eigendom en van verhuur aan niet-Inlanders, niet van de ontginning van grond door Inlanders, noch van de conversie van communaal in individueel grondbezit, niettegenstaande deze onderdeelen van het agrarisch recht der Inlandsche bevolking van niet minder belang zijn dan de eerstgenoemde.

Dat het tegenwoordig Regiement geene andere voorzieningen nopens dat recht bevat dan in de geciteerde alinea's van artikel 62 vervat, verklaart zich weder uit de hiervoren gemaakte opmerking, dat de Minister Db Waal in 1870 meende de beslissing van den wetgever slechts omtrent enkele punten der koloniale quaestie te moeten inroepen, waartoe de grondontginning en de conversie niet gebracht werden.

Dientengevolge treft men in dat Reglement slechts eefi deel aan van het aangeduid geheel.

Twee wegen zouden nu kunnen worden gevolgd: weglating van dat deel, op grond dat thans geen bijzondere reden meer bestaat om juist' daarvan melding te maken en dit deel in afzonderlijke verordeningen volledige regeling gevonden heeft en nader vinden zal, of aanvulling — dan echter liefst in een zelfstandig artikel — van het verordende met hetgeen daaraan ontbreekt om het geheel te voltooien.

.In het ontwerp is, bij gebreke van de urgentie om den laatsten weg in te slaan, de eerste verkozen.