is toegevoegd aan uw favorieten.

Gewijzigd Ontwerp C, tot uitvoering der voorgenomen herziening van de agrarische verordeningen voor de Gouvernementslanden op Java en Madoera

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 70. (1) De bij de artikelen 23, 24 en 47 van het Agrarisch Besluit gestelde termijn van één jaar, binnen welken liet bij die artikelen bedoeld genot van grond moet zijn geëindigd of gewettigd, kan door het Hoofd van gewestelijk bestuur met een gel ij k tijdvak worden verlengd.

(3) Verdere verlengingen, in bijzondere gevallen gewenscht bl ij kende, worden verleend door den Directeur van Binnenlandsch Bestuur.

Vergl. artikel 25 van het Ontwerp B; zie ook al. 2 van artikel 47.