is toegevoegd aan uw favorieten.

Erfpachtsuitgifte op Java voordracht aan de Nederlandsch-Indische Bestuursacademie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne, „Economische Opstellen" opgenomen in de Cultuurgids van 1 Mei 1908 (pag. 7), dat het niet de vraag is of een perceel in zijn tegenwoordigen toestand en onder de tegenwoordige omstandigheden — als het nog voor uitgifte vatbaar was — zou mogen worden uitgegeven; dat het alleen de kwestie is of dit mocht geschieden ten tijde dat de uitgifte plaats had, en dat, waar die vraag toen is onderzocht en bevestigend beantwoord, het tegenwoordige geslacht zich daarmede niet meer heeft te bemoeien en in het beleid van zijne voorgangers heeft te berusten.

Daarop zou ik willen antwoorden: berusten zeer zeker, doch ook zich er aan spiegelen. Het tegenwoordige geslacht zal hebben te waken tegen herhaling van vroegere fouten, n.m.m. in hoofdzaak neêrkomende op de stelsellooze wijze waarop tot dusver op Java erfpachtsuitgifte heeft plaats gehad. Een wijze van uitgifte waarbij wel in abstracto de gunstige invloed van de erfpacht op de welvaart der bevolking de beheerschende gedachte is, doch waarbij men zich in concreto, voor elke betrekkelijke streek te weinig voor oogen heeft gesteld het toekomstig beeld harer economische ontwikkeling en de rol die de erfpacht daarbij zou hebben te vervullen. Elke erfpachtsafstand is te veel beschouwd als eene zaak op zich zelf. En hoe kon dit ook anders waar een wel overwogen grondpolitiek ontbreekt; waar de Regeering de uitgifte laat afhangen van de vrije werking der vraag naar erfpachtsgronden.

Hierin behoort naar mijn inzien verandering te komen. Welbewust zal de koers moeten worden aangegeven, welke bij de beschikking over Staatsdomein op Java dient te worden gevolgd.

In een doorwrocht betoog voorkomende in de SeptemberNovember aflevering van het Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur (jaargang 1908 ') geeft de Inspecteur bij het Boschwezen S. P. Ham aan, hoe naar zijne meening

') Vide pag. 195. Tijdschrift voor liet Binnenlandsrh Bestuur. September-November 1908.