is toegevoegd aan uw favorieten.

Erfpachtsuitgifte op Java voordracht aan de Nederlandsch-Indische Bestuursacademie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verklaring van het erfpachtsrecht zou moeten plaats hebben, zal ik hier laten rusten. Die uitwerking zou thans te ver voeren.

Alles tezamen genomen komt het mij vooi, dat de bereiking van het doel met de erfpachtsuitgifte beoogd, door het stellen van een beplantingsvoorwaarde zal worden bevorderd, niet het minst door het preventief karakter van het beding.

De in den aanvang van mijn betoog gestelde punten van bespreking zijn hiermede zoo onbevangen mogelijk, zij het ook onvolledig, afgehandeld.

Ik werd daarbij geleid door de herinnering aan hetgeen ik op Java door de erfpachtsindustrie zag tot stand gebracht. Die herinnering, welke mij eenerzijds deed getuigen van hetgeen Westersche energie en ondernemingsgeest middels de erfpacht heeft weten te bereiken, deed mij anderzijds betreuren dat de erfpachtsuitgifte op Java niet geschiedt zoodanig als een rationeel beheer van het grondkapitaal van den Staat zou behooren meêtebrengen. Moge dan bij de in beraad zijnde herziening der Indische Agrarische Wetgeving, de overweging van hetgeen hier te berde is gebracht er toe bijdragen, dat de regeling van de erfpachtsuitgifte ten behoeve van het groot landbouwbedrijf op Java worde herzien in den geest der volgende conclusies:

I. Handhaving van de tegenwoordige wijze van erfpachtsuitgifte ten behoeve van het groot-landbouwbedrijf op Java, is niet wenschelijk.

II. Voor Java brengt een gezond agrarisch beleid mede, dat erfpachtsuitgifte ten behoeve van het groot-landbouwbedrijf voortaan plaats hebbe als onderdeel van een plan tot ontwikkeling van de betrekkelijke landstreek.