is toegevoegd aan uw favorieten.

De varianten van Vondel's Palamedes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te bevechten", zegt Nestor, wanneer de twist tusschen Agamemnon en Ajax op een tweegevecht dreigt uit te loopen:

1625.

Het mes sij op Dardans meyneedigh saed verbittert:

Drijf Hector op de vlucht, als 't blixemende schittert In d'appel sijner oogh, veel eer dan 't God geheng'

Dat d' eene bondgenoot het bloed des anders pleng', En 't Dorisch leger rijt sijns sellefs ingewanden,

Sijn' waepenen vermeng', verwarr' sijn rechterhanden.

Met die rechterhanden worden natuurlijk Agamemnon en Ajax bedoeld, die elk den naam van de rechterhand van 't leger verdienen — als men zich een oogenblik het leger gepersonifieerd kan denken .... (wat mij moeilijk valt). Maar in elk geval gaat het niet aan om van iemands rechterhandt (m.v.) anders dan schertsend te spreken. Zoo verandert Vondel dan den laatsten regel aldus: Geweer en wapens meng', verwarre zwaert en handen. 1)

Een, we zouden haast zeggen, „grappige" beeldspraak voert Vondel in bij regel 979:

1625.

Wat weereltlijcke maght ons [stout derf tegenwroeten,

1652.

De wereltlijcke stoel, die ons

[durf tegenwroeten,

Diens setel sijght, en staet op Moet nederzijgen, staet op wan[waggelende voeten. [ckelbaere voeten.

Eene dergelijke poging tot plastiek, die een weerspannig tegenstribbelenden stoel op het tooneel brengt, is niet bepaald geslaagd te noemen. Dan toch nog liever de abstractie!

995:

1625.

Mijn ingewand ontspringt, nu

[eens die vijand Gods Ten lesten is betrapt door d'

1652.

Mijn ingewant springt op, en [juight van vreught, nu Gods Erfvyant is beknelt, in d'ltha-

[Ithakoische stricken. | [koische stricken.

i) Men zie de geheel van de mijne verschillende uitlegging, die v. Lennep voor deze verandering oppert. (V.'s Werken II 418).