is toegevoegd aan uw favorieten.

De varianten van Vondel's Palamedes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 2214 lezen we:

1625. 1652-

De winden hem aen d' onher- De winden hem aen d' ongena-

[berglijcke oevers jaegen. [dige oevers jagen;

waardoor de regel prachtig van klank wordt.

En zoo zijn er eenige gevallen meer aan te wijzen van verzen, die óm der welluidendheid wille veranderd zijn. Maar, men ziet het - meestal is de welluidendheid niet de reden voor de verandering. Dat Vondel's muzikaal gevoel, ook als bij verzen wijzigt, meewerkt; we hebben het, in andere hoofdstukken dan dit, vaak opgemerkt; en we zullen het vaak nóg zien. Soms - ik merkte het reeds op blz. 141 op — aarzelt men: is de zin voor schoonen klank hier primair geweest of éen der vele andere wijzigingsmotieven? Zoo in regel 719, 753, 831, 922, 967 (tot spot - ten spot), 1472, 1566, 1614, 2177. Om één enkel geval even stil te staan: in den laatstgenoemden regel (2177) lezen we: 1625. 1625>

O schandvleck van mijn bed! o O schandvleck van mijn bed! o [kancker van goe' seden! j [pest van zuivre zeden. De 2^ lezing is sterker (pest!) en de gewrongen vormde' is weg — wellicht heeft V. veranderd, omdat dat goe' hem onder 't herlezen even hinderde - en is het mooie zuivre dus slechts een gevolg van zijn streven naar natuurlijkheid, ongewrongenhe.d maar men aarzelt om een zoo mooi-klankige vondst als iets

bijkomstigs te noemen!

Er is echter nog eene reeks wijzigingen, waar we ons met meer

stelligheid over kunnen uitspreken. Ik bedoel in de eerste plaats

dezulke waar Vondel het dicht op elkaar volgen van een zelfde

woord - of v. e. zelfde wending - bij de herziening vermijdt; verder

waar hij anderszins zijn verzen een sierlijker houding tracht te geven

Dat vermijden van 't dicht op elkaar volgen van een zelfde woord

treft ons vooral ten opzichte van het verbindingswoord en. Met

kracht en geweld zien we het uitroeien.

Een paar karakteristieke voorbeelden mogen volgen. 1) Men

ï) zïe"verder b.v. de regels 165, 365, 934, 1057, mi, "3». ^394, 1488,