is toegevoegd aan uw favorieten.

De toekomst der maatschappij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slag liggen. Wel deed Galton ons kennen de geslachten van rechters in Enigeland, waar gedurende vele generaties de mannen steeds als rechter zeer hoog stonden aangeschreven, doch hoeveel doet daarbij niet reeds het voorbeeld en de opvoeding. Als deze mannen met begaafde vrouwen huwen, zullen de kinderen ook boven het middelmatige zijn, en zullen zij gemakkelijk dat ambt leeren, dat door uitwendige omstandigheden voor hen het geschiktste is.

Dat speciaal de oudste zoon de karaktertrekken -van den vader zou erven zooals veelal wordt verteld, en zooals door den Giessener psychiater Sommer wordt beweerd, kan op grond van erfelijkswetten allerminst worden aangetoond. Ware dit wel zoo, dan zou het erfelijke koningschap daardoor een biologische reden van bestaan hebben. Wij weten echter allen, dat slechts in de minderheid van de gevallen deze regel geldt; meestal kan men omtrent de eigenschappen van den oudsten zoon evenmin iets voorspellen als omtrent die der andere kinderen. En dat is ook zeer begrijpelijk. Al is hij de oudste levende wettige vrucht, in de rij der geslachtscellen staat hij niet op zoo'n bijzondere plaats, 't is toch toeval welk der imillioenen spermatozoën zich met de eicel (die ook reeds de zooveelste is) zal vereenigen.

Bij het onderzoek van dergelijke z.g. erfelijkheidsregels heeft .men zich veel te veel door enkele frappante gevallen laten leiden, in plaats van ide frequentie na te gaan. Als wij tien maal hetzelfde verschijnsel zien, maakt dat eenigen indruk, maar als wij ons daarnaast bedenken, dat 10,000den malen iets anders heeft plaats gegrepen, begrijpen wij, dat die 10 maal nog geen bepaalden regel, laat staan een wet ivormen!

Bij de gewone beschouwingen van het dagelijksch leven spelen nog een aantal begrippen een rol, die met de erfelijkheid in wijderen zin in verband staan, en die ik daarom even voor u wil memoreeren. Zoo is minder-