is toegevoegd aan uw favorieten.

De wonderen van den sterrenhemel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

af te leiden, waarop zij hun berekeningen kunnen

De plaatsverandering van een hemellichaam, die aldus ontstaat door de Maarneming uit twee verschillende punten op de aarde, is echter slechts voldoende merkbaar voor de naastbijzijnde neme lichamen. Moeten wij verder uit de buurt gaan dan dienen wil, zooals uit het voorbeeld van den trein bleek, ook een grooter verschil in plaats tusschen de beide punten van waarneming te hebben. Uit kunnen wij verkrijgen, door gebruik te maken van de iaarlijksche beweging der aarde om de zon. Waarnemingen, op verschillende dagen gedaan, doen ons de uitwerking van de plaatsverandering der aarde, in dien tusschentijd, op den stand van andere hemellichamen van ons zonnestelsel kennen.

Doch willen wij de diepten peilen van de hemelruimte buiten dat stelsel, en gegevens verkrijgen om den afstand van de dichtstbijzijnde ster te meten, dan is ook dit niet meer voldoende en blijkt opeens de noodzakelijkheid, om van de grootst mogelijke plaatsverandering gebruik te maken, waarover wij kunnen beschikken. En dit middel vinden wij m de groote reis van vele millioenen kilometers, die de aaide, oedurende den duur van elk jaar, om de zon volbrengt Doch zelfs deze laatste plaatsverandering, hoe groot zij ons ook moge schijnen, met het oog op aardsche afstanden, is toch nog slechts toereikend, om ons de geringe verplaatsingen te doen kennen van niet meer dan een armzalig aantal van 43 ondei het geheele ontelbare leger der sterren.

Wij begrijpen nu ook, dat de oude sterrenkundi°ei< wegens het ontbreken van de noodige instrumenten ter waarneming, zich onmogelijk met deze berekeningen konden bezighouden. Eerst aan den astronomischen kijker was het voorrecht voorbehouden, om ons deze geheimen te openbaien, en