is toegevoegd aan uw favorieten.

De wonderen van den sterrenhemel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen uitzondering vormen op den algemeenen regel, te meer daar wij in sommige gevallen een zekere absorptie van bepaalde gedeelten van het zonlicht door de planeten kunnen waarnemen, waaruit wij kunnen besluiten, dat sommige planeten een dampkring moeten bezitten, waarin dergelijke elementen als die van de aarde voorkomen, welke die absorptie

bewerken. , . ,

Doch de speelraal-analyse van den hemel verschaft ons ook gewichtige gegevens aangaande de temperatuur en den physischen toestand der hemellichamen. Daar de zon een absorptie-spectrum levert, blijkt uit onze voorgaande beschouwingen, dat zij uit een gloeiende vaste of vloeibare kern moet bestaan, die omringd is door een gasvormig omhulsel of atmosfeer, de, nog verder te bespreken, fotosfeer, wier elementen de absorptie in het spectrum veroorzaken. Doch ook He vaste sterren leveren dergelijke absorptie-spectra, die meer of minder van dat van de zon verschillen, omdat er sommige elementen in een andere verhouding of bij een andere temperatuur op voorkomen, maar waaruit wi] dan toch belangrijke besluiten kunnen trekken. Want er blijkt uit dat ook de sterren zei f-lichtende hemellichamen zijn en in de tweede plaats, dat zij in een dero-eliiken physischen toestand moeten verkeeren als de zon, dus uit een gloeiende vaste of vloeibare kern met een gasvormig omhulsel moeten bestaan, met andere woorden: dat wij de vaste sterren als zonnen mogen beschouwen of, omgekeerd, de

zon als een „vaste ster." i • »„„+

Verder stelt de spectraal-analyse ons ook in staat, om de temperatuur te meten van de zon en zelfs van sterren, die zich op duizelingwekkende afstanden van onze plaats van waarnemig bevinden. Deze verrassende methode berust daarop, dat het spectium van een gloeiend vast lichaam of gas, bij verhooging