is toegevoegd aan uw favorieten.

Het huwelijk van Koningin Wilhelmina

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ruim vierhonderd zangers, onder de eminente leiding van onzen eeuwig jongen RiCHARD Hol, en door niet minder dan honderd en zeventig fakkels en flambouwen beschenen, voerden het volgende programma uit:

1. Wilhelmus van Nassauwen, (twee coupletten).

2. Holland's Glorie, van R. Hol.

3. Nun danket alle Gotl, koraal , met woorden, voor deze gelegenheid vervaardigd, door dr. H. I. A.

M. SCHAEPMAN.

4. Wien Neêrlandsch Bloed (twee coupletten), met gewijzigden tekst van J. W. VAN DALFSEN.

In den grooten zaal van het Kon. Zoöl. Botan. Genootschap had de stoet zich opgesteld en na afloop van de serenade ging het nogeens de stad door, muziek voorop.

Dat helpt altijd: zoo'n tocht met fakkels. En dan eenige honderden luidjes erachter — jongen, wat een pret!

En 't volk fuifde door, in de geheele stad, rondom en op de Plaats vooral — zonder aan eindigen te denken...

En niets was er, dank zij de voortreffelijke maatregelen , dat de orde maar een oogenblik heeft gestoord.

Nu was de morgen aangebroken van den

tweeden dag der feestweek.

Maar voor,,het volk" " (leverde die Dinsdag niet bijster veel op.

O zeker, het was vol en overdruk in alle straten van de middenstad en menschen met oranje en de Mecklenburgsche kleuren getooid hoopten zich telkens op. Doch wat we zouden willen noemen : van die feesten , waaraan het volk zelf kan meedoen — die waren er dien dag niet.

Om half twaalf had het Bruidspaar

audiëntie

verleend aan de bij ons Hof geaccrediteerde gezanten , ter overhandiging van

De versiering van het Ruiterstandbeeld en de onmiddellijke omgeving van het Paleis aan het Noordeinde, het begin van den weg, dien de Bruidsstoet nam.

De versiering van de Nederlandsche Bank

Het versierde Paleis van H. M. de Koningin-Moeder in het Lange Voorhout.

brieven Van gelukwensen ing van hunne souvereinen — een schitterende rij van uniformen , waarvan het pulbiek buiten in zooverre genoot, dat het de oogen ruim den kost gaf terwijl de diplomaten , de meesten vergezeld van hun in gala gekleede dames, in hun rijtuigen wachtten op het oogenblik waarop zij aan de beurt kwamen om voor den paleis-ingang te kunnen uitstappen.

Sommige gezanten brachten hooge ridderorden mede voor het Bruidspaar, anderen overhandigden eigenhandig geschreven felicitaties van hun Vorsten.

Een half uur na het voor de gezanten vastgestelde tijdstip, werden de niet-vorstelijke gasten en de militaire deputatiën ontvangen.

Tot de eersten behoorden : dr. Langfeldt, reeds vroeger genoemd; de staatsraad Von PresSENT1N; intendant Baur van het slot van ErbachSchönburg; de heeren von lützow, baron Von Maltzau en graaf Hahn, maarschalken van het groothertogdom Mecklenburg, en de opperkamerheer van den Groothertog, baron Von Hadeln ; Harer Majesteits gewezen

gouvernante, mrs. Saxton Winter, die ook bij Hr. Ms. inhuldiging geïnviteerd is geweest; de oud-gouverneurs van Hertog Hendrik : overste von Hartmann , van het42e infanterie-regiment, majoorbaron von BlSSCHOFFS-

hausen , kapitein Von Etzel , van het regiment veldartillerie no. 4, en kapitein Von AltStutterheim . van de Mecklenburgsche grenadiers.

Tot de militaire deputaties behoorden die van het Hannoversche huzarenregiment „Königin Wilhelmina der Niederlande", waarvan H. M. eerekolonel is, in hun kokette huzarenuniform met witte tressen; de deputa1 ie uit Potsdam , van het bataljon Gardejagers, waarbij Hertog Hendrik eersteluitenant was op het oogenblik van zijne