is toegevoegd aan uw favorieten.

Het huwelijk van Koningin Wilhelmina

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onze geliefde Koningin, Wier woord, tot prof. Beets gesproken , reeds een gevleugeld woord is geworden. Aan onze Koningin, die uit den grond van Haar hart gezegd heeft: „Niemand kan

Nederlandscher zijn dan Ik !"..., Onbegrijpelijk is het en vernederend voor onze eigen groote Nederlandsche kunsteiaars, wier roem wel vèr

over onze grenzen gaat, doch die voor hun eigen land niet goed genoeg schijnen. En een Nederlandsche Opera schijnt voor sommige

melomanen evenmin te bestaan....

We zullen er echter niet langer bij stilstaan : deze plaats is niet geschikt voor critiek. Maar erop gewezen dient toch — en dat hebben we hierboven gedaan.

nHet Nationaal Huldeblijk.

Reeds om tien uur in den morgen van Zaterdag g Maart, vertrokken de Hooge Echtgenooten naar

Apeldoorn,

waar Hun een nieuwe intocht wachtte. En Koningin Emma

ging naar Den

^ Haag , Hertog

Johann Albrecht naar Schwerin terug.

En als om uitgeleide te doen stond weder een ontzaglijke menigte geschaard langs den geheelen weg vanaf het Paleis tot aan het Centraalstation toe , die de Hooge Vorsten luidkeelsen hartelijk toejuichte. » Zóó was het de geheele feestweek geweest: één reusachtige jubeltoon, allerwege!

En zoozuller de dagen van 5—9 Maart van dit jaar 1901 weêr nieuwe bladen vol gulden letteren zijn in het

eerbiedwaardige

histoneboek der aloude koopstad Amsterdam, Hoofdstad van het vrije Nederland!

N. H. Wolf.

Honig's Maïzena.

Onovertroffen voor de beroidiny van fijne Dessert-schoteltjes.

Gemakkelijk in de bereiding. Let op het fabrieksmerk de Bijenkorf. Vraag ook

INffiti s PUDMiWOEMR.

159

Abonneert U op

DE DAMES- EN KINDERMODE.

Practische Handleiding- bij het vervaardigen van Boven- en Ondergoed voor Dames en Kinderen. Prijs per 3 maanden 13 Nos. ƒ1.50 met geknipt patroon ƒ2.—

Eerste Hollandsche Parapluiefabriek, P. M ARTINOT.

Opgericht 1820.

Opgericht 1820.

n

DORDRECHT.

Telephoonnummer 250. Wijnstraat 61.

ENGROS. EXPORT.

MonstexzendingeD op aanvrage.

KUNSTMATIG BEREIDE

MOEDERMELK,

merk Delft,

gesteriliseerd in geplomb. flesschen, met gebruiksaanwijzing.

Dit uitmuntend voedsel tot opvoeding van Zuigelingen die de moederborst moeten missen of als aanvulling daarbij, wordt door de voornaamste Doctoren, speciaal Kinderartsen , aanbevolen.

Depots: Rotterdam, Wed. H. J. RENIER, hoek Kolkkade en Hoofdsteeg 43, tegenover Plan C, 's-Gravenhage, Apoth. Wed. T. D. VRIJDAG ZIJNEN, Gedempte Burgwal 22.

Kinderen bijna stervende, als gevolg

van eene verkeerde voedings-methode, zijn door het gebruik dezer Melk, toegediend volgens gebruiksaanwijzing, spoedig hersteld en mocht men zich daarna in een geregelden groei verheugen.

B. VETH & Co., Delft