is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in de Bijbelsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23. Is Paulus altijd aan de vervolging zijner vijanden ontkoment

Jfaulus is eindelijk te Jeruzalem in de handen der Joden gevallen, en zou door hen gedood zijn, indien hij niet door de Romeinen gered en naar Cesarea gevoerd was.

a. Wie had aan Paulus voorspeld, dat hij te Jeruzalem gebonden zou worden? Hand. 21:10, li.

b. Aarzelde Paulus niet, naar Jeruzalem te gaan? Hand. 21:12—lé.

c. Wat deed hij na zijn aankomst te Jeruzalem? Hand. 21:17-26.

d. Waarmede is de vervolging der Joden tegen Paulus te Jeruzalem begonnen en waartoe leidde zij ? Hand. 21: 27-39.

e. Wat heeft Paulus ter zijner verdediging gezegd tot de Jeruzalemsche Joden, Hand. 22:1 enz., en in den Joodschen raad? Hand. s!3:1 —10.

f. Hoe versterkte en vertroostte de Heer Jezus den apostel te midden der verdrukking, waarin hij zich te Jeruzalem bevond? Hand. 23:11.

g. Welke samenzwering maakten de Joden tegen Paulus, en hoe ontkwam hij het gevaar ? Hand. 23:12—35.

24. Is Paulus te Cesarea in vrijheid gesteld?

Paulus is te Cesarea twee jaren gevangen gebleven,

daar verhoord door de Romeinsche landvoogden Felix en Festus, en ten laatste naar Rome opgezonden.

a. Wat is te Cesarea met Paulus gebeurd bij het eerste verhoor., Hand. 24:1—23, daarna voor den rechterstoel van Felix, 24—27, vervolgens onder Festus en in tegenwoordigheid van koning Agrippa? Hand. 25:1—26:31.

b. Waarom is Paulus niet vrijgesproken, maar naar Rome gezonden? Hand. 26 : 82; vgl. 25:9—12.

25. hoe is het Paulus te Rome gegaan ?

Paulus bleef te Rome in verzekerde bewaring, arbeidde er naar zijn vermogen tot uitbreiding van het Koninkrijk •Gods, en is er later onthoofd.

a. Wat is Paulus op zijn reis van Cesarea naar Rome wedervaren? Hand. 27: l—28:15.