is toegevoegd aan uw favorieten.

Zielsverwanten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als mij maar niet, antwoordde Eduard, terwijl hij zich over het voorhoofd streek, bij al wat je daar zoo liefdevol en verstandig in herinnering brengt, voortdurend de gedachte bijbleef, dat door de aanwezigheid van den kaptein niets wordt verstoord, maar juist veeleer alles wordt bespoedigd en met nieuw leven begiftigd. Ook hij heeft een deel van mijn tochten meegemaakt, ook hij heeft veel, en op andere wijze, opgeteekend: Wij gebruiken dit alles bij elkaar en zoodoende zou 't juist een mooi geheel worden.

Laat mij je dan eerlijk bekennen, zeide Charlotte eenigszins ongeduldig, dat mijn gevoel zich tegen dit plan verzet, een voorgevoel voorspelt mij er niets goeds van.

Op deze wijze zouden jelui vrouwen werkelijk onoverwinnelijk zijn, antwoordde Eduard. Eerst verstandig, dat je niet kunt tegenspreken; dan liefdevol, dat je je graag gewonnen geeft; gevoelig dat je ze geen pijn wilt doen en eindelijk vóórvoelend, dat je bang wordt.

Ik ben niet bijgeloovig, antwoordde Charlotte en hecht niets aan dergelijke duistere influisteringen voorzoover ze niets méér dan dat zijn. Maar het zijn meerendeels onbewuste herinneringen aan gelukkige of ongelukkige gevolgen, die wij ondervonden hebben van onze eigene of van vreemde daden. Niets is in iederen bestaanden toestand van meer beteekenis dan dat een derde er tusschen komt. Ik heb vrienden gekend, broers of zusters, verloofden, gehuwden, wier verhouding door het toevallig er bij komen van een derde geheel en al gewijzigd, wier leven volkomen veranderd werd.

Dat kan wel gebeuren, hernam Eduard, bij menschen die maar zoo'n beetje dof voortleven, doch niet bij wie, door ervaring verlicht, zich reeds meer bewust werden.

Bewustheid, mijn beste, antwoordde Charlotte, is geen toereikend wapen, ja menigmaal zelfs een gevaarlijk, voor wie het hanteert. En na dit alles is dit mij tenminste duidelijk, dat wij ons vooral niet moeten overhaasten. Geef mij nog een paar dagen, neem nog geen besluit.

Zooals de zaak nu staat, meende Eduard, zullen we ons