is toegevoegd aan uw favorieten.

Zielsverwanten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

morgen-japonnen, hoeden enzoovoort monsterden, voldoende verpoozing, terwijl de mannen zich onledig hielden met het bekijken van de nieuwe reiswagens met hun paarden en dadelijk begonnen te handelen en te ruilen.

Eerst aan tafel kwam men weder bij elkaar. Men had zich verkleed en ook nu deed zich het aangekomen paar tot zijn voordeel kennen. Al wat zij droegen was nieuw en als nog nooit gezien, ofschoon toch reeds door het gebruik tot gewoonte en gemak ingewijd.

Het gesprek was levendig en afwisselend; zooals dan ook in tegenwoordigheid van dergelijke menschen alles en niets belang schijnt in te boezemen. Men sprak Fransch om den bedienden het luisteren te beletten en met een overmoedig behagen raakte men allerlei verhoudingen in de groote en kleinere wereld aan. Bij één onderwerp bleef het gesprek langer stilstaan dan wenschelijk was, doordat Charlotte informeerde naar een jeugdvriendin en met eenige bevreemding vernam dat zij binnenkort zou scheiden.

Het is onverkwikkelijk, zeide Charlotte; wanneer men zijn afwezige vrienden goed en wel geborgen, een vriendin van wie men houdt, bezorgd waant; eer men er op verdacht is moet men weer hooren, dat haar lot weer aan het wankelen is en dat zij weer nieuwe, misschien onzekere levenspaden gaat betreden.

Eigenlijk, mijn beste, antwoordde de graaf, is het onze eigen schuld wanneer wij op deze manier verrast worden. Wij houden ervan om ons de aardsche zaken, vooral echtverbintenissen, zoo terdege duurzaam voor te stellen; en wat dit laatste punt betreft: de blijspelen die wij altijd maar weer zien opvoeren, verleiden ons tot dergelijke fantasieën die in het geheel niet kloppen met den loop der wereld. In het blijspel zien wij het huwelijk voorgesteld als het einddoel van een door de hindernissen van verscheidene bedrijven verschoven wensch; op het oogenblik dat het bereikt wordt zakt het scherm en de bevrediging van dit oogenblik blijft in ons nawerken. In het leven is het anders; daar wordt altijd achter het scherm doorgespeeld, en als het weer opgaat,