is toegevoegd aan uw favorieten.

Zielsverwanten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Charlotte verzocht hem nu dat hij de tijding aan Eduard zou overbrengen, een brief van haar meenemen en zien wat hij kon uitrichten. Hij wilde hierop niet ingaan. Alles is al in orde, riep hij uit. Schrijft u maar! Iedere bode is even goed als ik. Ik moet weer ergens anders heen, waar ik meer noodig ben. Ik kom alleen terug om u geluk te wenschen, ik kom bij den doop.

Charlotte was ditmaal, als reeds meer, niet tevreden over Mittler. Zijn voortvarend karakter bracht veel goeds tot stand, maar zijn overijldheid was schuld aan menige mislukking. Niemand was afhankelijker van plotseling opwellende meeningen dan hij.

Charlotte's bode kwam bij Eduard, die hem half verschrikt ontving. De brief kon evengoed beslissen in den zin van ja als neen. Langen tijd waagde hij het niet hem open te breken en hoe getroffen stond hij toen hij het blad had gelezen, hoe als versteend bij de volgende plaats; waarmede hij besloot:

„Denk aan die nachtelijke uren toen je zoo avontuurlijk je vrouw als minnaar bezocht, haar onweerstaanbaar tot je trok, haar als een geliefde, als een bruid in de armen sloot. Laten we in deze wonderbaarlijke toevalligheid een bestiering des hemels vereeren, die voor een nieuwen band onzer verhouding gezorgd heeft op het oogenblik dat het geluk van ons leven dreigt uit elkaar te vallen en te verdwijnen."

Wat van dit oogenblik af in Eduard's ziel plaats greep, ware moeilijk te schilderen. In een dergelijke verwarring komen ten laatste oude gewoonten, oude liefhebberijen weer opduiken, om den tijd te dooden en de levensleegte te vullen. Voor den edelman zijn jacht en oorlog zulke steeds klaar staande hulpmiddelen. Eduard haakte naar uiterlijk gevaar om het innerlijke in evenwicht te houden. Hij haakte naar ondergang omdat het bestaan voor hem ondragelijk dreigde te worden; ja, het schonk hem troost te denken dat hij er niet meer zijn zou en juist daardoor zijn geliefden, zijn vrienden gelukkig kon maken. Niemand legde zijn wil iets in den weg, omdat hij zijn besluit verzweeg. Hij maakte geheel in den vorm zijn testament: een zoete gewaarwording