is toegevoegd aan uw favorieten.

Zielsverwanten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naburig edelman, een kwestie ter sprake bracht, welke, schoon niet van buitengewoon gewicht, Charlotte toch zeer ter harte ging. Wij moeten van dit voorval melding maken omdat het aanleiding gaf tot verscheidene zaken welke anders misschien nog lang hadden blijven rusten.

Wij herinneren ons nog die verandering welke Charlotte op het kerkhof had doen plaats grijpen. Alle monumenten waren van hun plaats gehaald en langs den muur en het voetstuk van de kerk opgesteld. De overige ruimte was vlak gemaakt. Behalve een breede weg, welke naar de kerk en aan deze voorbij naar het poortje ter overzijde voerde, was de rest geheel en al met verschillende soorten van klaver bezaaid, welke thans op het schoonst groende en bloeide. Volgens een bepaalden regel zouden voortaan de nieuwe graven van achter af worden gedolven, maar het terrein telkens weer geëffend en eveneens bezaaid worden. Niemand kon ontkennen dat deze inrichting bij den kerkgang op Zon- en feestdagen een vriendelijken en waardigen aanblik bood. Zelfs de bejaarde en aan oude gewoonten gehechte geestelijke, die er aanvankelijk niet bijster mede ingenomen geweest was, had er nu toch pleizier in wanneer hij onder de oude linden, gelijk Philemon met zijn Baucis rustende voor zijn achterdeur, inplaats van strompelige grafsteenen, een fraai bont tapijt voor zich zag, dat bovendien nog zijn huishouding ten goede kwam doordat Charlotte het vruchtgebruik van dit stukje grond aan de pastorie geschonken had.

Maar desniettemin hadden reeds vele gemeenteleden het vroeger afgekeurd dat men de aanduiding der plaats waar hun voorvaderen rustten had opgeheven en daardoor hun nagedachtenis als het ware uitgewischt; want de goedonderhouden monumenten wijzen wel aan wiè begraven was, maar niet waar hij begraven was en op het waar kwam het toch eigenlijk maar aan, zooals velen beweerden.

Van dezelfde meening was een naburige familie, die voor zichzelf en haar naaste leden voor een aantal jaren een graf op deze algemeene begraafplaats had bedongen en