is toegevoegd aan uw favorieten.

Voor de practijk der godzaligheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een bloote kniebuiging, het prevelen van een vormelijk gebed helpt natuurlijk niet. Dat heeft de Apostel ook niet bedoeld. Maar als het begeeren de vrucht is van eerlijken, verootmoedigenden omgang met zich zelf; als het te diep blijkt te zijn om zich dwaasheid, die zich met het etiket van wijsheid tooide, voor wezenlijke wijsheid in de hand te laten stoppen; als het de uitdrukking is van een gestadig verlangen om den goeden weg te weten en het wenken van Gods oogen te verstaan; als het samenhangt met de kracht van een oprechten wil om in zelfverloochening en kruisiging des vleesches voortdurend achter Jezus te blijven, en dus het eenig goede spoor niet te verliezen; als het, in één woord, zóó is dat het werkelijk een van God begeeren heeten mag, — dan blijft het niet vruchteloos. En wij zullen merken, dat wij te doen hebben met den Alléén Wijzen God, maar die, inplaats van de wijsheid voor zich alleen te houden, ook ons wel leeren wil niet als een geleerde of geëerde, maar in eenvoudigheid des harten als een wijze te wandelen den tijd onzer inwoning.