Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het eerste gedeelte lang 600 M. van den zytak behoort bij het 3e pand van het hoofdkanaal. Op dit deel is het verlies aan verdamping, kwel en toeslag 0,6 x 12 L. per sec. = 7.2 L. per sec.

Aan het 3e pand van het hoofdkanaal dat een verdeel-pand is voor het verkeer Deventer—Almelo, worden bovendien per dag onttrokken */8 x 2 x (0.83 + 0.21) vullingen van sluis Hl van het hoofdkanaal; dus 2/s x 2 x 1.04 x 67 x 8.6 x 6.1 = 4875 M.3 = 57 L. per sec. (de waterverdringing der schepen in de schutkolk is niet in mindering gebracht). Bovendien is er in sluis A een verlies aan ondichtheden van 2,5 x 5 = 12,5 L. per sec. De geheele benoodigde hoeveelheid van 57 + 7,2 + 12,5 = 77 L., moet gedurende 6 zomermaanden worden opgepompt.

SAMENVATTING.

Eerste gedeelte zijkanaal 6 maanden lang 77 L. per sec. op te pompen.

Pand A 5 maanden lang 14 L. per sec. op te pompen.

1 maand lang 56 L. per sec. op te pompen.

Pand B 1 maand lang 19 L. per sec. op te pompen.

Berekening stroomkosten ten behoeve van den zijtak.

Voor een opvoerhoogte van 2.5 M. moet gedurende 1 maand: 77 x 6 + 14 x 5 + 56 x 1 + 19 x 1 = 607 L. per sec. 2.5 M. hoog worden opgevoerd. Hiervoor zijn theoretisch noodig:

607 x 30 x 24 x 2.5 = 146Q0 pK u rendement 0.7 x 0.7 = lU, aannemende zijn in wer75

kelijkheid dus noodig 29200 P.K. uren = 21900 K.W.U

1 K.W.U. rekende op ƒ 0.04 zijn die stroomkosten per jaar gemiddeld ƒ 876.

Vermogen Pompinrichtingen.

Er wordt maximaal 18 uren per dag gepompt, dus het vermogen van pompen en motoren

moet _ = _ maal de berekende waarden genomen worden. 18 3

Er zullen dagen zijn dat 152 L. per sec. door oppompen moet aangevuld worden; met het cijfer - vermenigvuldigd dus 204 L.

Om 204 L. per sec. 2.50 M. hoog op te voeren is met een rendement van 70 °/0 van de motoren en 70% van de pompen noodig een kracht van:

204 0 c 100 4 p?

X 2.5 X X - = 18 P.K.

75 7 x 7 3

Stel per wel is 1.1 L. per sec. aan den bodem te onttrekken, dan zijn dus 192 wellen te zinken.

De wellen worden gecombineerd in batterijen van 24 stuks elk door een pomp met motor van 3 P.K. te bedienen.

Er zijn dan 8 van zulke batterijen noodig.

Onderhoud en bediening.

De kosten hiervan kunnen als volgt worden geraamd:

2 Sluiswachters (met vrij wTonen) f 120a

4 Sluisknechten „ „ „ . . . " 2000

Inkoop electrische stroom

Onderhoud ' . 5000

Toezicht en administratie _~ 1800

ƒ 11000

Sluiten