Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Al deze werken, als aanvulling van het oorspronkelijk plan, uitgevoerd strekken niet alleen tot nut van de tuinders en andere bewoners langs het kanaal, maar zij verminderen tevens de belemmering, die de doorgaande scheepvaart van het locale verkeer ondervindt. Dit laatste wordt nu geheel geconcentreerd op de nieuwe aanleg- en overscheepplaatsen, waardoor het willekeurige lossen en laden van vaartuigen langs de boorden van het Aarkanaal, in dit gedeelte althans, voor goed kan vervallen.

De verbetering van den provincialen rijweg aan de westzijde tusschen de Schilkerbrug en de Kattenbrug door verbreeding, ophooging en betere verharding is noodig geacht, omdat de bestaande weg, wat afmetingen, afwatering en wijze van verharding betreft, ten eenenmale onvoldoende was en hooge onderhoudskosten vorderde. De kruinsbreedte van den weg is op 7 M. gebracht en de breedte van de verharding van 2,00 a 2,50 M. op 4 M.

De uitvoering van deze wegverbetering hangt zoo nauw samen met de reconstructie der kaden, dat zij daarmede gelijktijdig plaats moet hebben; later ingrijpen zou minder doelmatig en bovendien veel kostbaarder voor de Provincie zijn, terwijl nu te voorzien is, dat deze verbetering zeer loonend zal worden vooral voor wat de toekomstige onderhoudskosten van den weg betreft.

De voorbereiding van bestek n°. 2 en de aankoop van de benoodigde terreinen voor de omlegging van de kade langs den Schilkerpolder hebben meer tijd gevorderd dan aanvankelijk gedacht is, zoodat de uitvoering een jaar later is aangevangen dan volgens het oorspronkelijke werkplan was aangegeven. De voltooiing dezer werken is in dit jaar te wachten.

Hiermede is het overzicht, dat als inleiding bedoeld is, ten einde en volgt thans als 3e gedeelte van de Nota de eigenlijke toelichting voor de ontworpen verbetering van het kanaalvak Aardam—Papenveer.

Sluiten