Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Al wat verder het in dit artikel bedoeld onderzoek betreft, wordt door Ons bij algemeenen maatregel van bestuur geregeld.

7. In gemeenten, waar meer dan eene school bestaat, kan de onderwijzer, aan -het hoofd der eene geplaatst, aan het hoofd der andere worden gesteld zonder voordracht, indien de gemeenteraad na overleg met den districts-schoolopziener hiertoe besluit.

8. De benoeming van andere onderwijzers geschiedt uit eene voordracht van minstens drie bevoegden, opgemaakt door burgemeester en wethouders in overleg met den arrondissements-schoolopziener, na ingewonnen bericht van het hoofd der school, waaraan de benoeming geschieden moet. Het bericht van het hoofd der school en het schriftelijk, met redenen omkleed, advies van den arrondissements-schoolopziener worden aan den raad overgelegd.

9. De onderwijzers verbonden aan scholen, uitsluitend door het Rijk bekostigd, worden benoemd door Onzen Minister, die met de uitvoering dezer wet belast is.

Art. 33. 1. In de tijdelijke waarneming der door schorsing, ontslag of ontstentenis aan eene gemeenteschool opengevallen plaats, wordt door burgemeester en wethouders in overleg met den arrondissementsschoolopziener voorzien.

2. Indien' in de vervulling, waar het betreft het hoofd der school, niet door den gemeenteraad is voorzien binnen zes maanden nadat de plaats is opengevallen, geschiedt zulks door Gedeputeerde Staten na voorafgaand vergelijkend onderzoek naar de geschiktheid der candidaten. iWrap?

3. In geval van tijdelijke verhindering kan, op gelijke wijze als in het eerste lid van dit artikel ia bepoald, in de waarneming worden voorzien.

4. De schorsing van onderwijzers, verbonden aan scholen, uitsluitend van Rijkswege bekostigd, en de voorziening in de tijdelijke waarneming aan dergelijke scholen geschieden door Onzen Minister, met de uitvoering dezer wet belast.

Art. 34. Wanneer in .eene gemeenteschool jongelieden in het bezit der akte, bedoeld in artikel 77 onder a, op den voet van artikel 8 als kweekelingen zijn toegelaten, zijn deZe bij schorsing, ontslag, ontstentenis of-tijdelijke verhindering van eenen onderwijzer in die school, op aanwijzing van het hoofd, bevoegd en verplicht tot de waarneming der opengevallen plaats, hangende het overleg in het eerste lid van artikel 33 voorgeschreven.

palen over welke kandidaten mits niet minder dan zes, zich dit onderzoek zal uitstrekken. Bij gemis aan overeenstemming omtrent de keuze der op te roepen personen, worden zes personen opgeroepen waarvan 3 door B. eh W. en 3 door de D.-S. worden aangewezen.

5o. Ingeval de benoeming na voorafgaand 'vergelijkend onderzoek plaats heeft wordt de voordracht, bestaande uit minstens drie bevoegden door B. en W. en de D.-S. opgemaakt. Bestaat er dan nog geen overeenstemming tussen B. en W. en de D.-S., dan wordt een voordracht waarop de namen de zes onderzochte kandidaten voorkomen door B. en W. bij de Raad ingediend, vergezeld van de met redenen omklede adviezen van B. en W. en de D.-S.

60. Al wat verder het in dit artikel bedoeld onderzoek betreft, wordt door Ons .bij algemene maatregel van bestuur geregeld.

7o. De onderwijzers verbonden aan scholen, uitsluitend door het Rijk bekostigd, worden benoemd door Onze Minister, die met de uitvoering dezer wet belast is.

1. In de tijdelike waarneming der door schorsing, ontslag, ontstentenis of tijdelike verhindering van een Onderwijzer aaneen school opengevallen plaats wordt door B. en W. in overleg met de D.-S. voorzien.

j2. Indien in de vervulling ener opengevallen plaats niet door de gemeenteraad is voorzien binnen zes maanden, nadat de plaats is opengevallen, geschiedt zulks door Ged. Staten na voorafgaand vergelijkend onderzoek naar de geschiktheid der kandidaten.

3. De schorsing van onderwijzers, verbonden aan scholen, uitsluitend van Rijkswege bekostigd en de voorziening in de tijdelike waarneming aan dergelike scholen geschieden door Onze Minister met de uitvoering dezer wet belast.

Dit artikel vervalt.

Sluiten