Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Van het Voortgezet Onderwijs.

Art. 17. 1. Aon hen, die het gewoon lager onderwijs genoten hebben, wordt gelegenheid gegeven tot het genot van herhalingsonderwijs.

2. Het herhalingsonderwijs kan zich ook uitstrekken tot vakken, die niet begrepen zijn geweest in het genoten lager onderwijs.

3. De gemeenteraad regelt, na overleg met den districts-schoolopziener en na ingewonnen bericht van het hoofd of de hoofden der lagere scholen, den omvang van het herhalingsonderwijs en de wijze, waarop het zal worden gegeven, naar plaatselijke behoeften, met inachtneming der volgende voorsch rif t en:

le. dat 'het ten minste gedurende zes-en-negentig uren in het jaar moet worden gegeven;

2e. dat het moet omvatten ten minste vier vakken van onderwijs, waaronder ten minste twee, welke begrepen zijn onder het gewoon schoolonderwijs;

3e. dat het zóó moet zijn ingericht, dat ouders, die hunne kinderen niet meer dan 96 uren herhalingsonderwijs in het jaar willen doen genieten, die kinderen een geregelden cursus kunnen doen bijwonen, zonder dat dit aantal uren wordt overschreden ;

4e. dat er, behoudens door Ons voor bepaalde gemeenten of gedeelten van gemeenten te verleenen tijdelijke vrijstelling, voor de meisjes, hetzij deze al dan niet te zamen met jongens aan de lessen deelnemen, gelegenheid moet zijn om buiten avonduren 96 .uren in het jaar herhalingsonderwijs te genieten;

5e. dat voor het herhalingsonderwijs, buiten avonduren, niet meer dan twee halve dagen in de weck mogen worden besteed;

6e. dat gedurende de uren, voor het herhalingsonderwijs aangewezen, in de daarvoor bestemde lokalen aan de klassen- der gewone lagere school, welke in die lokalen worden onderwezen, geen gewoon lager onderwijs wordt gegeven.

4. Een lesuur, des namiddags te 5 uur of later aanvangende, wordt geacht tot de avonduren te behooren.

5. Artikel 18 en artikel 19, litt. h, zijn ten deze toepasselijk.

1. Voor 't Vervolgonderwijs wordt leerplicht ingevoerd.

2. De verplichting eindigt twee jaren nadat de leerverplichting voor de lagere school geëindigd is.

.*3. Vatt de leerplicht voor 't Vervolgonderwijs zijn vrijgesteld zij. die gedurende twee of meer jaren een vakschool, waar ook dit vervolgonderwijs gegeven wordt, bezoeken, een school M.U.L.O., waarvan 't onderwijs gedurende 2 jaren aansluit aan de gewone lagere school, of een inrichting voor Middelbaar of Hoger Onderwijs en zij, van wie een geneesheer verklaart, dat hun gezondheidstoestand 't bijwonen van't Vervolgonderwijs niet wenselik maakt.

>4. Dat onderwijs wordt gegeven gedurende 42 weken per jaar en 15 uren per week.

5. 't Eerste jaar worden deze lessen gegeven des morgens, 't laatste jaar des middags (vóór vijf uur).

6. De werkgevers zijn, onder strafbedreiging, verplicht de jongelieden in de gelegenheid te stellen, dit onderwijs te kunnen bijwonen.

7. B. en W. hebben de bevoegdheid leerlingen, wier aanwezig zijn nadelig is voor de goede gang van 't onderwijs, van de school te verwijderen.

8. Het onderwijs omvat ten minste: Nederlandse taal, Rekenen, Lezen, Staatsinrichting, Gymnastiek, Kennis der natuur en gezondheidsleer en bovendien voor meisjes onderwijs in koken, huishouden en handwerken.

9. Het onderwijs wordt gegeven aan jongens en meisjes, bij voorkeur gezamenlik.

10. De regeling der schoolzaken geschiedt op dezelfde wijze als bij de scholen voor gewoon lager onderwijs (zie: 7 de positie van de onderwijzer in de school op blz. 4).

11. Het aantal leerlingen per klasse bedraagt ten hoogste twintig.

Sluiten