Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Nederlandsche Bond tot Kinderbescherming heeft ten doel, als Centraal-Bureau yoor Nederland, den toestand der verwaarloosde jeugd in Nederland te verbeteren door:

a. het bevorderen van pogingen, die ten bate dezer kinderen worden aangewend;

b. bijeen te brengen en in zoo ruim mogelijken kring te verspreiden alle inlichtingen, die van nut kunnen zijn voor ieder, die zich het lot van verwaarloosde kinderen wil aantrekken;

c. zich beschikbaar te stellen als tusschenpersoon voor alle personen en instellingen, zonder onderscheid van geloof of richting, die de belangen van verwaarloosde kinderen wensehen te behartigen;

d. samenwerking te zoeken met en desgevraagd advies te geven aan den Staat, provinciën en gemeenten, omtrent alles wat strekken kan tot bevordering van de belangen der verwaarloosde kinderen.

Iiij tracht bovendien over alle vragen, die zich voordoen op het gebied der Kinderbescherming, adviezen van deskundigen uit te lokken, en daaromtrent door openbare bespreking het vormen eener publieke meening voor te bereiden.

Eene bibliotheek zal worden gevormd en ten dienste gesteld van den Secretaris en de leden van den Bond.

Door middel van een of ander orgaan zal in beknopten vorm aan alle leden van den Bond verslag gedaan worden van hetgeen in binnen- en buitenland op het gebied der kinderbescherming belangrijks voorvalt. Er zal met name geregeld mededeeling worden gedaan van al wat op wetgevend of administratief gebied, ten aanzien van kinderbescherming voorbereid of vastgesteld wordt.

Leden zijn: Vereeniging-leden (waaronder verstaan worden : in het Rijk gevestigde, rechtspersoonlijkheid bezittende Vereenigingen, aldaar gevestigde Stichtingen en Instellingen van weldadigheid) en bijzondere personen, die zich als zoodanig aan het Bestuur opgeven.

Vereeniging-leden storten eene jaarlijksche bijdrage van minstens ƒ 5,—, bijzondere personen eene van minstens ƒ 2,50.

Buiten de leden zijn er donateurs, die zelf het bedrag hunner bijdrage vaststellen.

Het Bestuur bestaat uit de H.H. Jhr. Mr. A. J. Rethaan Macaké, voorz., Prof. Mr. G. A. van Hamel, F. Koktlang J.Ez., Dr. W. H. Nolens, H. Piebson, Dr. N. P. yan Spanje, Mr. H. L. Asser, Mr. Alex. H. Wertheim, penningmeester en Th. Nolen, secretaris.

Voor alle inlichtingen wende men zich tot den secretaris,

Witte de Withstraat 55, te Botterdam.

No. 1 der Mededeelingen bevat: De vier Regeeringsontwerpen tot Bescherming van kinderen, bewerkt door Mr. a. de Geaaf.

Sluiten