Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het spel der motieven en tegenmotieven ontbreekt bij hen.

Bij een jong kind, waar die tusschenschakel nog gebrekkig is, is er ook directe reactie, het kind beheerscht zijn indrukken niet; maar bij het opgroeien dringen zich voorstellingen tusschen de ontvangen indrukken en de handelingen; er worden oordeelen gevormd, waardoor de opvolgende handeling gemotiveerd wordt of uitblijft.

Bij de psychopathen blijven die oordeelen uit, vandaar de reeds bovengenoemde afwijkingen.

Ik mag bij die degeneratie-verschijnselen niet langer stilstaan : deels zijn zij voor den leek gemakkelijk te herkennen, maar ik moet ze noemen, omdat de eigenschappen, welke als speciaal psychisch ziekelijke minderwaardigheden worden samengevat, moeilijk te onderscheiden zijn, daar ze meestal eene uitwendige overeenkomst hebben met de gebreken en de slechte gewoonten, die ook bij normale kinderen worden aangetroffen; wat echter de eerste van de laatste scheidt is hun standvastig optreden en de onmogelijkheid ze naar de beproefde methoden der algemeene paedagogiek met goed gevolg te bestrijden.

Het verschil tusschen psychopathen en zwakzinnigen blijve, als vallende buiten mijn onderwerp, rusten, terwijl voldoende duidelijk zal zijn, welke kinderen tot de niet-abnormalen behooren. Mij rest echter nog met enkele woorden aan te toonen, dat bij het spreken over deze groep het onderscheid dat in deze tusschen jongens en meisjes gemaakt wordt, kan wegvallen.

Van af de geboorte gaat de groei van het lichaam in bijna gelijke verhoudingen voort; het zieleleven laat zich niet meten, een onderzoek der spierkracht heeft echter aangetoond, dat de jongens de meisjes daarin gemiddeld tamelijk veel overtreffen, wat uitsluitend toegeschreven moet worden aan de fouten in de opvoeding der meisjes en in het geringe oefenen der spieren.

In het spel komt in de jeugdjaren het verschil sterk naar voren, maar gaandeweg slijt dit af. Het gevoel van kracht

2

Sluiten