Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slaagt men in dien tijd niet het vertrouwen te wekken en op het karakter in te werken, dan zal het ontslag zeker een verlossing zijn voor hen of haar in wier zieleleven men niet heeft weten door te dringen. Daarnaast leert de ervaring hoe jongens en meisjes op den leeftijd van 15 en 16 jaar die rijp waren voor ontslag, zelden teleurstelling opleveren. Mij staan geen cijfers ten dienste van zusterinrichtingen, doch wat Hoenderloo aangaat kan ik zeggen, dat weinig jongens van dien leeftijd het in hen gestelde vertrouwen beschaamden, wat juist met jongens, die ons ouder verlieten, in omgekeerde richting het geval is.

Voor jongens en meisjes van 16 jaar en ouder, die, dit stel ik op den voorgrond, in onze tegenwoordige opvoedingsgestichten niet op hunne plaats zijn en voor wie ten plattelande kleine tehuizen voor hoogstens dertig of veertig verpleegden dienen te verrijzen, zou ik in verband met hun psyché een maximum verblijf van één jaar willen stellen, dan kan er van opvoeding, van het handhaven eener gezonde tucht, van ingespannen werk sprake zijn. Karaktervorming is bij deze groep uitsluitend doel, nooit kan de kracht liggen in het aanleeren van een bepaald vak. Deze groep wijkt in menig opzicht dikwijls geducht af. Bij een goed verstand is de schoolkennis gewoonlijk beneden peil, zoodat hun waarde voor vakonderricht klein is. Zij missen werklust en volharding, moeilijkheden weten zij haast niet te overwinnen. Gedweeë slaven van hun hartstochten kunnen of willen zij niet buigen, onder wat zij een dwangjuk noemen, zoodat heel veel stuurmanskunst, veel geduld en veel liefde noodig zijn ze tot beleefdheid, gehoorzaamheid, ordelijkheid en netheid te brengen. Onder jongeren zijn ze graag belhamels, onder uitsluitend soortgenooten komt hun beter ik naar voren.

Ook hier leert de ervaring, dat zeker 60 % na hun vertrek een beroep kiezen, dat geen vakkennis vereischt. Jonge vrouwen zullen na een jaar zich stellig het gemakkelijkst en het best aanpassen in het gezin, waar zij hun

Sluiten