Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te leggen op een paar punten, die door hem niet opzettelijk zijn genoemd en ook niet door U, mijnheer de Voorziter, in uw vóórwoord, waarin gij op zoo voortreffelijke wijze de zaak in het licht hebt gesteld. Daarbij hebt u echter een tegenstelling gemaakt, en ook de heer Van Wijhe heeft deze woorden gesproken : wij hebben de keuze, moet vakopleiding dan wel de karaktervorming' op den voorgrond staan. Gij hebt duidelijk laten uitkomen, dat voor u en den heer Van Wijhe de karaktervorming van meer waarde is. Ook voor mij is dat zoo, maar die tegenstelling behoeft niet gemaakt te worden, want de richting, welke de heer Van W ij h e uit wil, is ook bevorderlijk aan de vakopleiding van de jongens, al klinkt dit ook wat zonderling. Waarom ? Het is wel treurig, dat ik het zeggen moet — de heer Muilemeister, met wien ik het in vele opzichten eens ben, zal het moeten beamen — maar ik geloof, dat zoowel aan de Rijksopvoedingsgestichten als aan de particuliere gestichten in het algemeen, wat de vakopleiding aangaat, veel teleurstelling wordt geoogst. Dat ligt niet hieraan, dat de vakopleiding niet goed zou zijn, integendeel, die wordt ieder jaar beter, maar de oorzaak is deze, dat de jongens, die de gestichten hebben verlaten niet hetzelfde vak kiezen waarin zij zijn opgeleid.

En dan ligt uw geheele vakopleiding. En hoe komt dat ? Dat ligt precies aan datgene, waarop de heer Van W ij h e zoo terecht den nadruk heeft gelegd : nl. den geest van verzet, die zich bij de jongens aldus uit: ik heb in het gesticht timmeren geleerd, nu ga ik schoenmaken. Wij kunnen er lang over praten, maar ieder die met jongens en vooral met misdadige en verwaarloosde jongens heeft te maken, weet hoe sterk die geest van verzet in hen wortelt.

Het is, geloof ik, nog niet stelselmatig nagegaan, maar het zou de moeite loonen eens precies na te gaan hoevele jongens na het verlaten van het gesticht nog hetzelfde vak beoefenen als zij in het gesticht geleerd hebben.

Die moeilijkheid ontgaat men, wanneer men hen eerst

Sluiten