is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der vergadering van leden en genoodigden van den Nederlandschen Bond tot Kinderbescherming gehouden op zaterdag 12 oktober 1918 ... Utrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden! Zoo is het ook met de vakopleiding; de karaktervorming moet eerst plaats hebben en alle deze dingen zullen U toegeworpen worden. De jongens, die bij ons in het gesticht zijn, zeggen wel eens : als wij eerst ons vak maar kennen. Ik antwoord dan altijd: maar eerst moet jullie karakter goed zijn, eerst moet gij walgen van het oude leven, dat gij geleid hebt; als gij dat niet doet, kent gij uw vak nog niet. Ik geloof, dat een jaar wel wat kort zou zijn, want de ervaring heeft mij dat geleerd. Ik mag echter mijn jonge ervaring niet stellen tegenover die van ouderen. Ik wilde toch deze opmerking hier maken.

De heer Mr. C. F. H. H u y s m a n, (Amersfoort).

Mijnheer de Voorzitter ! Mijn ervaring op paedagogisch terrein is van nog korter duur dan die van den vorigen spreker. Een achttal maanden werkzaam geweest zijnde in een particuliere stichting, ben ik thans tijdelijk verbonden aan een Rijksopvoedingsgesticht sinds een kleine drie maanden.

Alvorens een vraag te stellen, wil ik het volgende aanstippen. Het komt mij voor, dat bij de beantwoording van de gestelde vraag wel een streng onderscheid gemaakt moet worden tusschen de verschillende soorten van gestichten, waarin kinderen worden verpleegd.

Een Rijksgesticht, hoe nuttig ook, zal waar het niet in de eerste plaats de bedoeling is, den kinderen een huiselijk milieu te geven, wel eens iets onnatuurlijks hebben.

Wat de particuliere gestichten betreft; een gesticht, dat zijn kinderen laat werken in stad of dorp, waar het is gevestigd, komt het natuurlijke leven veel meer nabij dan een gesticht, waar de kinderen werken in eigen werkplaatsen. Het komt mij voor, dat uit laatstgenoemde gestichten eerder ontslag moet plaats hebben dan uit eerstgenoemde, waar bij deze eerste de gestichtsverpleging poogt te geven een huiselijk milieu, dat de kinderen warm en vriendelijk ontvangt na afloop van den dagelijkschen arbeid, welke even „maatschappelijk" wordt verricht als door andere kinderen.