Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed zal keuren, dat een verbod aan particulieren wordt uitgevaardigd, om daarnevens opsporingen in het werk te stellen.

Voor het oeconomische en industrieele leven van ons land achtte men de beoogde opsporing van groote beteekenis en van niet minder belang voor de Regeering, ter vaststelling van hare houding in zake de mijn-politiek.

De M. v. T. is van oordeel, dat wetenschappelijke exploratie van een groot gebied met vrucht slechts door den Staat kan geschieden, omdat de wijze, waarop het onderzoek zal worden uitgevoerd, geheel beheerscht wordt door het doel, dat met het onderzoek wordt beoogd. Dit doel is voor den Staat een geheel ander dan voor den ondernemer. De Staat zal meer systematisch te werk gaan, op beter gekozen punten boren en zijne boringen tot grooter diepte doordrijven.

Zooals ik reeds in mijn opstel in de Economist te kennen gaf moet men, wanneer men deze laatste uiting geheel op zich zelf beschouwt en afzondert van de vraag, of die kennis juist moet worden verkregen op de in dit wetsontwerp bedoelde wijze, het geheel eens zijn met de in de M. v. T. gegeven verklaring, dat het verkrijgen van zekerheid, omtrent de uitgestrektheid van het in Nederland op ontginbare diepte aanwezige steenkool-terrein, van groote beteekenis is voor het oeconomische en industrieele leven van ons land. Op de meest besliste wijze oneens zou men het echter moeten zijn met de daarnaast afgelegde verklaring dat, om de houding der Regeering in de mijn-politiek vast te stellen, het eerst noodzakelijk zou wezen, om door den Staat een onderzoek te doen bewerkstelligen, dat die zekerheid verschafte, of dat slechts van een van Staatswege ingesteld onderzoek eenig heil te verwachten ware. Geheel oneens moet men ook zijn met de overweging, „dat eerst „wanneer men in groote trekken weet over welke mijn„ velclen men beschikt, bepaald kan worden aan wie, aan

Sluiten