is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondwetschennis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boringen de hulp in van de particuliere industrie, van particuliere boor-ondernemers. Ze handele niet anders als een verstandig particulier in zoo'n geval zou doen.

De Memorie van Toelichting heeft, om de voordeelen van Staats-exploratie boven particuliere exploratie in het licht stellen, o. a. ook opgegeven, dat door particulieren in Z O. Limburg een zeventigtal boringen verricht waren, soms in de onmiddellijke nabijheid van elkaar, en dat men met 1 li of '/5 van dat aantal, mits de boringen in onderling verband en tot groote diepte uitgevoerd waren, met minder tijd, geld en moeite, veel meer omtrent het steenkool-terrein zou zijn te weten gekomen.

Dat hier verschillende boringen zeer goed achterwege hadden kunnen blijven, en men dan toch niet minder omtrent den geologischen toestand had geweten, kan men wel aannemen. Maar of men, wanneer hier van Staatswege een onderzoek in het werk ware gesteld, in minder tijd meer omtrent den geologischen toestand zou te weten gekomen zijn, of dat men, met '/5 van het aantal boringen, mits beter in onderling verband ondernomen, meer zou hebben kunnen te weten komen dan nu het geval is, dit zijn feiten die men, zonder nader bewijs, niet maar zoo grif weg als juist zou kunnen erkennen. En het bewijs voor die stelling wordt in de M. v. T. niet geleverd. Even als in het algemeen bij particuliere exploitatie betere uitkomsten verkregen worden dan bij Staats-exploitatie, zoo kan men ook verwachten, dat bij particuliere exploratie spoediger ') en goedkooper het doel bereikt zal worden

1) Het Wetsontwerp neemt een tijdperk van zes jaren aan voor het van Staatswege in te stellen onderzoek. Gelooft men werkelijk in die zes jaren, resultaten te kunnen verkrijgen, die ook maar in de verte te vergelijken zullen wezen met de in België, door de particuliere industrie, verkregen resultaten en waar men binnen anderhalfjaar, middels 57 tot groote diepten afgezonken boorgaten, een steenkool-terrein van omstreeks 70.000 hectaren oppervlakte verkende en constateerde V