Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het daarin gestoken kapitaal hebben .opgebracht. Nemen wij aan, dat 6 pence per ton de behaalde winst in die tienjarige periode aangeeft, dan zou dit een bedrag opleveren van 5 millioen ponden sterling per jaar voor de geheele opbrengst van 200 millioen tonnen steenkool. Nemen wij nu het opgegeven bedrag van 100 millioen ponden sterling in aanmerking, dan krijgen wij eene winst van 5 percent op het in de industrie gestoken kapitaal. Dit zou zeker onvoldoende geacht moeten worden, wanneer men het groote risico in aanmerking neemt en vooral ook, wanneer men daarbij in het oog houdt, dat men bij deze soort ondernemingen een speciaal fonds, dat van IV2 tot 2 percent absorbeert, noodig heeft (het sinking fund), om de steeds verder voortschrijdende ontginning der delfstofafzetting te kunnen voorbereiden en onderhouden."

Dat is, ontdaan van alle illusie, de werkelijke toestand. En wanneer men deze in aanmerking neemt, handelen wij daar niet verkeerd, met onze politiek van het vreemde kapitaal te willen weren 1

Wij lezen in de Memorie van Ant woord voorts het volgende:

„Door sommige leden werd de noodzakelijkheid betwijfeld „van de ten aanzien van particulieren, in Art 2, nedergelegde, „door straf te handhaven, verbodsbepaling, om in het voor „opsporing van Staatswege aangewezen terrein onderzoekingen in te stellen; hoewel bij die leden geen verschil „van gevoelen schijnt te bestaan, dat het verrichten van „opsporingen door particulieren moest worden belet. Het „is dus de vraag, op welke wijze dit het best zal worden „bereikt.

„De leden op wier bezwaren hier wordt gedoeld, wilden „bet boven aangegeven doel bereiken, door met zooveel „woorden in de Wet de waarschuwing te schrijven, dat aan „het feit van verrichte mijnbouwkundige opsporingen, voor ;,het geval later mocht worden besloten tot Staatsexploitatie niet over te gaan, niet de minste aanspraak op

Sluiten