Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noch het le, noch het 2e lid daarvan op hen toepasselijk. Toch is het wenschelijk en rationeel, dat eene strafbepaling als van dat artikel te hunnen aanzien zal kunnen gelden. Het nieuw voorgestelde derde lid voorziet in deze behoefte.

Artikel IX. \— Ook de personen, die vallen onder de nieuwe § 2a van de Wet van 1 Juni 1865, Stbl. 60, kunnen recepten afgeven. De bepaling van art. 8 lid 2 der Wet op de artsenijbereidkunst moet, die van art. 12 lid 1 dier wet mag ook op hen van toepassing zijn. Het is daarom eenvoudiger hier den term „geneeskundige" te vermijden en eenvoudig te spreken van „hem".

Artikel X. — De woorden „iemand, bevoegd om hier te lande de geneeskunst uit te oefenen" kunnen aanleiding geven tot twijfel, of daaronder ook vallen zij, die zonder bewijs van bevoegdheid de geneeskunst mogen uitoefenen, zij het ook in beperkten omvang. Het is wenschelijk dien twijfel op te heffen. Vandaar. de voorgestelde gewijzigde redactie. „Geneeskundige" zal nu hier uit den aard de beperkte beteekenis hebben, in de voorgestelde overgangsbepaling (art. VII) aangegeven.

Sluiten