Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de banken aan beide kanten van den weg geplaatst, en zij, die per rijtuig komen, in de equipages, die queue maken in de op Mon plaisir uitloopende lanen. Ook de vorstelijke personen vertoonen zich bijna dagelijks hier en blijven geruimen tijd toehooren.

Juist omdat er te Peterhof veel gelegenheid is om met de wereld in aanraking te komen, meenen velen, dat het verblijf aldaar niet landelijk genoeg is, en slechts dient om het stadsleven voort te zetten. Tot op zekere hoogte is dit waar, wat voor hen die zich niet geheel wenschen terug te trekken, natuurlijk eene aanbeveling is; intusschen ook de vrienden der afzondering kunnen er hunne gading vinden : overal, waarheen men zich ook wendt, zijn schoone wandeldreven, die betrekkelijk weinig bezocht worden; ik noem slechts het uitgestrekte Engelsche park met zijne vijvers en paleis. Voorts ligt om Peterhof heen een aantal keizerlijke villa's, waarvoor natuurlijk de schoonste punten zijn uitgekozen. Onder deze bevindt er zich eene, waaraan de volgende anecdote is verbonden : Toen de gemalin van keizer Nicolaas op een schoonen dag eene wandeling deed en op zeker punt het uitzicht roemde, beval de Keizer, dat aldaar onmiddellijk eene datscha zou worden gebouwd. Drie dagen later raadde de Keizer zijne gemalin aan, in den loop van den dag de bedoelde wandeling te herhalen, en toen zij het schoone punt weder bereikte, stond daar een landhuis, waar de Czaar, in Russische hoerendracht, haar met brood en zout volgens landsgebruik welkom heette.

De keizerlijke villa's liggen voornamelijk aan de meren en kanalen, die ten behoeve der waterwerken moesten worden aangelegd; de kanalen hebben vrij groote afmetingen en doen, met de paden en de waterwilgen aan beide oevers, hier en daar aan een Hollandsch landschap denken. Op andere plaatsen echter vormt het water een kleinen waterval of eene ruischende beek, om dan weder onder den grond door te loopen, de fonteinen beneden te voeden en eindelijk in de zee te loopen.

Sluiten