Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

processen moet zijn gebleken, op waarheid berusten, en gemakkelijk zouden kunnen worden vermenigvuldigd, schijnen voor den vreemdeling ongelooflijk. Indien men echter het volk bij eene bedevaart nauwkeurig gadeslaat, laten zij zich eerder verklaren en tevens nog vele andere zaken. De voornaamste daaronder is het tegenwoordig standpunt van beschaving van de groote massa van het Russische volk. Al hetgeen men op eene reis naar de kloosters van het Ladogameer gelegenheid heeft op te merken, versterkt de overtuiging, dat de volksontwikkeling hier te lande slechts mogelijk is op voorwaarde dat de daartoe noodige maatregelen van uiterst geleidelijken en behoedzamen aard zijn.

n Hfm ra-OOr "ii—r~»

NISCHNI-NOVGOROD.

Si. Petersburg, October i8S5.

De snelste trein in Rusland is de koerier-trein, die eenmaal per dag tusschen St. Petersburg en Moskou loopt en van de hoofdstad 's avonds te half negen vertrekt. Met dezen trein, die slechts uit wagens eerste klasse bestaat, wordt de afstand tusschen beide plaatsen afgelegd in 14 uren. De posttrein, doet er iH'/s uur over, terwijl de zoogenaamde passagierstreinen, welke aan ruim 60 stations ophouden, 23 uren gebruiken. Onder al deze stations is er slechts één van beteekenis, nl. Twer, eene stad van bijna 40,000 inwoners. Behalve te Twer houdt de koerier-trein nog slechts aan 6 of 7 stations op, welke evenals alle andere aan de Nikolaaslijn gelegen plaatsen, slechts dorpen zijn. Een groot aantal ligt op een afstand van vele wersten van het eigenlijk station

Sluiten