Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het blad wordt zeer veel gelezen bijna onder alle standen der Russische maatschappij, en heeft zelfs in de hoogste politieke kringen veel gezag door den persoon van den heer Katkof, ja men kan zeggen dat dit het eenigste blad is, dat tot op eene zekere hoogte invloed uitoefent op de buitenlandsche staatkunde der Russische regeering.

De andere Moskou'sche bladen van beteekenis worden door de Moskofski Wjedomosti in de schaduw gesteld. Het karakter van de Roess is slavophiel, het streven : de veieeniging van alle Slaven in één bondsstaat; voor het oveiige is de richting liberaal. Onder redactie van Aksakof is de invloed van dit blad niet gering; mocht hij komen te overlijden, dan vermoedt men dat het veel van zijn gezag zal verliezen. De Roeski wjedomosti (Russische tijdingen) en de Sawremennia Iswestia (hedendaagsche berichten) welke evenzeer te Moskou worden uitgegeven, zijn panslavisch en liberaal gezind, doch worden bijna uitsluitend in de provinciën gelezen.

De bladen welke in de provinciën verschijnen, hebben over het algemeen weinig invloed, ook omdat zij zondei uitzondering onderworpen zijn aan de preventieve censuui. De eenige welke vermelding verdienen zijn : de Kieflianine (bewoner van Kief) een goed geredigeerd blad in consetvatieven, regeeringsgezinden, anti-Klein-russischen en antisemitischen geest; en de Zarja (dageraad) door vooistanders van het Klein-russisch streven en Israeliëten gesticht om oppositie te voeren tegen de leerstellingen van de Kieflianine. Het blad is derhalve, voor zoover de censuur dit toelaat, liberaal, en verdedigt zooveel mogelijk de joodsche belangen.

De proviciale bladen welke in de Baltische provinciën verschijnen, zijn bijna alle conservatief; sommige hebben echter een liberale tint, maar alle verdedigen de autonomie dier provinciën en het behoud der bestaande privileges. De Lettische en Esthnische bladen daarentegen zijn antigermanistisch en genieten uit dien hoofde eene groote mate van vrijheid van de zijde der censuur.

Terwijl in andere landen het huis waarin de ïegeeiings-

Sluiten