Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brachte schetsen worden door sommigen voor photographieën gehouden; intusschen men heeft ook Jan van Beers daarvan ten onrechte beschuldigd, naar aanleiding van zijn bekend doek Le premier peis, ook wel la Sirene geheeten.

Behalve de kleinere schetsen, waarvan hierboven sprake is, heeft Werestschagine uit Indië eenige ontzaglijke groote doeken medegebracht, die van alles wat hij heeft medegebracht, het minst gelukkig geslaagd mogen heeten. Daaronder is bijv. het stuk, getiteld: De intocht van den prins van Wales (ik meen te Nepaul), op hetwelk de olifanten bijna hunne natuurlijke grootte hebben. De omvang van het doek heeft echter schadelijk op de uitvoering gewerkt.

De schilderijen behoorende tot de derde reeks, nl. de episodes uit den jongsten Turksch-Russischen oorlog, zijn de meest bekende. Zij hebben den schilder het weinig vleiend epitheton van „nihilist" bezorgd. Hij heeft zich hier in Rusland b. v. niet weinig vijanden op den hals gehaald met het stuk getiteld: De Feestdag. Die feestdag was de verjaardag van den overleden Keizer, op-welken het bevel werd gegeven tot den derden aanval op Plewna. Schildert Werestschagine ons nu het eigenlijke slagveld? Neen, op den voorgrond ziet men Alexander II, ver van het krijgsgewoel, op een heuvel, gemakkelijk uitgestrekt in een kampstoel, omgeven door eenige officieren van zijnen staf, en heel in de verte een kruitdamp, die alles raden, alles vermoeden doet, niet het minst dat duizenden daar vallen. Het is licht te begrijpen welk een nadeeligen invloed een dergelijk tafereel, zóó voorgesteld — eene ware satire, — voor het autocratisch gezag moet hebben, Evenwel, al kan niet worden ontkend dat dit doek een rechtstreeksche aanval is op den persoon des overleden Keizers, zoo bestaat er tusschen het niet vleien van den autocraat en het aanhangen van het nihilisme nog zulk een hemelsbreed verschil, dat het bijna laster schijnt, Werestschagine wegens dit stuk te beschuldigen dat hij nihilist is.

Zijn talent is zoo oorspronkelijk mogelijk. Als eene ver-

14

Sluiten