is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagvlinders

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt er nog een tweede pels bij, maar de bovenkleederen blijven altijd dezelfde. Met al die kleederen aan, is het hem 's winters zeer moeilijk zijn broekzak te vinden, iets wat voor hem zelf zijne goede zijde heeft, als namelijk de passagier het bedrag der vracht niet juist kan afpassen en geld terug hebben wil. Is het den koud, dan wacht deze liever niet op het wisselen, en zoo schiet er dan voor den isivoschtschik iets over, dat hem anders slechts bij uitzondering zou worden gegeven.

Na twee dagen te hebben gezocht, vond Wanjka eenen chasaïne (baas), die er een honderdtal knechts op na hield, welke voor zijne rekening in de stad reden. Hij kreeg twee oude paarden, die hij om den anderen dag moest rijden, een vervelooze droschke, een kaftan en een hoed.

De baas zeide dat hij op gewone dagen rbl. 2.25 en op zon-en feestdagen rbl. 3 te huis moest brengen.

Daar was hij nu isivoschtschik! Hij vertrok van de groote plaats vóór de stallen, waar voortdurend zijne collega's af en aan reden, zonder te weten waar hij post zou vatten. Op den eersten den besten hoek eener breede straat houdt hij stil en wacht daar geduldig op de klanten.

Te St. Petersburg namelijk zijn er, behalve bij sommige bruggen, en wel meer in het bijzonder voor de zoogenaamde kareta's, d. w. z. open en gesloten rijtuigen op vier wielen en met twee paarden bespannen, geene vaste staanplaatsen voor huurrijtuigen. De kareta's worden alleen voor bijzondere gelegenheden gebruikt en zijn weinig in getal. Alle andere huurrijtuigen, de isivoschtschik, daarentegen, waarvan iedereen zich dagelijks bedient, mogen bijna overal gaan staan waar zij willen.

Wanjka zit te wachten, en peinst er over hoe hij het noodige geld voor van daag bi) elkander zal knjgen. Hij hoort hoe zijne collega's om hem heen de voorbijgangers uitnoodigen van hunne diensten gebruik te maken. „Alsjeblieft! gaat u zitten ! Rijdt u? een goed paard heb ik !" Dergelijke aanbiedingen richten de huurkoetsiers tot elkeen die