Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij rijdt terug, plaatst zich vlak bij den uitgang van het lokaal, ten einde het bankbiljet aan den eigenaar terug te geven, zoodra deze naar buiten komt.

Aan slapen denkt hij niet meer. Van elf'savonds tot half zes 'smorgens in de nijpende koude, bespiedt Wanjka eiken bezoeker die het gebouw verlaat; eindelijk daar treedt de officier in vroolijke stemming naar buiten. „Als je blieft Lwe Hoogheid , ïoept W anjka, ,.stapt u in. Ik heb uw geld gevonden . „W elk geld"? — ,,Een biljet van honderd roebel lag in de slede nadat u was uitgestapt. Hier is het!" I)c officier lacht, vindt het niet de moeite waard zijne portefeuille na te zien en zegt alleen: „Voor je eerlijkheid. Rijd er mij maar voor naar huis."

Het bankbiljet van 100 roebel was het eerste kapitaal dat Wanjka ooit had bezeten, want toen de paarden en de slede zijn eigendom werden, had hij een en ander voor een gedeelte op krediet moeten nemen.

Dit geld stelde hem nu in staat een aristocraat onder de voerlieden te worden. Hij werd lichatsch. De lichatsch heeft eenen mooien draver vóór zijne goed bekleede en geschilderde slede of dt oschke, een tapijt als paardedeken, hetgeen eene weelde is, die hij alléén zich veroorlooft, een kaftan zonder eenc enkele \ lek, koitom de lichcitsch rijdt den passagier evenals of deze in zijn eigen rijtuig zat. Om de illusie nog grooter te maken, vooral voor anderen, neemt de lichatsch, als hij goed betaald wordt, het nummer aan de achterzijde van het voertuig weg, ofschoon hem dit eigenlijk verboden is.

Met eenen blik van minachting ziet de lichcitsch neder op de isvoschtschiks, zelfs op die van beter allooi. Zij zijn vagebonden: heden hier, morgen daar; hij heeft zijne \ aste standplaats op den hoek van ééne der voornaamste straten. Zij rijden voor twintig, vijftien, tien, ja voor vijf kopeken, hij verwaardigt zich niet de teugels in de hand te nemen voor minder dan drie roebel. Langzaam rijden kent hij niet. Steeds vliegt hij over den weg, doch ook staat hij liever dagen lang op eenen passagier te wachten dan iemand

16

Sluiten