Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

..Zooals Uwe Excellentie terecht zegt. Bogoljoebof zou kunnen worden gemist".

,,Wie is dat ook weder?"

,,l)e jonge man, die vóór een maand of drie hier is gekomen. Hij heeft gestudeerd te Dorpat."

„Alexei Michaïlowitsch, het petekind van de barones! Neen, dat kan niet; dat ware eene onbeleefdheid tegenover haar. Ik ben er vandaag te dineeren gevraagd en de volgende week beginnen hare jours fixes. Neen. Abram Feodorowitsch, dat is ten eenenmale onmogelijk. Ik had gedacht aan Strachof, aan Pertsef, of wellicht Alexeëff?"

De oude man kucht even. „Ik .... veroorloof mij de welwillendheid van uwe Excellentie voor hen in te roepen. Zooals Haar bekend, is de eerste mijn zwager en zijn de twee andere neven mijner vrouw."

,,Ach ! dat is waar ook. Daaraan dacht ik heelemaal niet. Podiarski is ook familie van u, niet waar?"

„Om u te dienen Excellentie .... hm. ! mag ik wellicht den naam noemen van .... van Protassof?"

„Piotassof. Protassof! zegt de chef na eenig nadenken. O die ! . . . . Neen, dat gaat evenmin. Waar denkt ge aan, mijn waarde! L'enfant chéri des dames! Hij arrangeert de cotillons bij prinses Astrachof, is de ziel van eiken picnic, speelt lawntennis met de meisjes, heeft eene goede stem' rijdt goed schaatsen en is daarbij voorkomend en beleefd tegenovei bejaarde dames, die hij den arm aanbiedt voor het souper; mevrouw Saltzef vertelde mij nog gisteren dat zij zonder hem geene soiree kon geven, neen neen, Abram teodorowitsch, Protassof is een ladiesman; aan hem moet ge niet raken, anders krijgen wij het te kwaad met de dames, en dat is het ergste wat ons overkomen kan."

„Brja . . . ."

„Brjanski wilt ge noemen, dat dacht ik wel Ongeveer hetzelfde geval als met Protassof. Wij hebben waarlijk geen reden om tevreden te zijn over Brjanski ; hij is, naar^het

amijiu, even wemig oeieeiü ais ijverig; maar wij mogen

Sluiten