Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sociaal, economisch, literarisch, godsdienstig gebied. Hij, die zich dan ook naar Rusland begeeft in de gedachte in Europa te blijven, legt hoogstens een bewijs af van zijne schoolgeographie niet vergeten te hebben, doch voor het overige zal hij spoedig ondervinden niet meer in Europa te zijn,

maar in het Rijk der Tsaren. Tusschen het Duitsche

en het Russische grensstation ligt eene tijdruimte van eenige eeuwen. Daar heeft men reeds nieuwjaar gehad, hier bereidt men zich nog voor op het Kerstfeest. De twaalf heiligen der Russische kerk, wier naamdag wordt gevierd van den i9den tot den 31 sten December, waken er voor, dat Rusland in de tijdrekening geen gelijken tred houde met de Europeesche wereld. Men zegt dat er bij den dood van den vorigen Keizer een ontwerp van wet gereed lag om te worden onderteekend, waarbij de invoering der Gregoriaansche tijdrekening werd verordend. In elk geval heeft de bom van Ryssakof dit voornemen verijdeld, doch overigens, ook al hadde het plan ten uitvoer kunnen worden gelegd, de Tsaar zou wel den naamdag dier twaalf heiligen voor een enkel jaar op Allerheiligen hebben kunnen doen vieren, maar de heiligen zeiven kon hij niet wegnemen. Zij vormen een voornaam element in de Grieksch-orthodoxe kerk, waarmede het Rusland onzer dagen staat of valt, en zij waken er voor, dat al het Europeesche slechts blijft drijven op de oppervlakte van den Russischen vloed. Minder dan ooit behoeven zij tegenwoordig, bij de rugwaartsche strooming, die in Rusland bemerkbaar is, te vreezen, dat hun ook in een enkel opzicht zal worden te kort gedaan. Hun naamdag blijft, en de brieven, die het buitenland uit Rusland ontvangt, dragen twee data: die van den ouden stijl bij welken men rekent en die van den nieuwen, die er bij behoort, om des te duidelijker het onderscheid tusschen deze en gene zijde van de grens te doen uitkomen.

Er zijn weinig Staten, in welke meer ingrijpende hervormingen, op vreemde leest geschoeid, zijn beproefd en tot op zekere hoogte ook ingevoerd, dan in Rusland, maar ook

Sluiten