is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagvlinders

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat het eerste betreft, zoo verschuil ik mij achter de plaatsruimte, die mij ten dienste staat, en ten aanzien van het tweede zij herinnerd aan het gezegde van den statisticus, die meende dat zoo al getallen de wereld niet mochten regeeren, zij ten minste aantoonen hoe zij geregeerd wordt. Bovenstaande cijfers nu moesten eene bijdrage leveren tot de kennis van het feit, dat het groote Rusland geregeerd wordt volgens een economische politiek, die met kracht en geweld eene nijverheid wil scheppen, dat de uitkomsten daarvan tot dusver, in aanmerking genomen de uitgestrektheid, de bevolking en de rijke hulpbronnen van het land, verre van schitterend zijn, dat de toekomst, indien met deze handelsstaatkunde wordt voortgegaan, weinig belooft, en ten slotte dat het weinige, dat verkregen is, den handel met het buitenland zoozeer bemoeielijkt, dat deze in de laatste jaren telkens minder gunstige cijfers heeft aan te wijzen.

PASCHEN

St. Petersburg, jg April. 1888.

Bibberend van koude is de eenvoudige Rus gegaan naar de Verba; de markt welke in de week voor Palmzondag hier gehouden wordt in den breeden Newski prospekt. Daar deed hij zijne inkoopen voor het Paaschfeest, dat voor hem het belangrijkste van het geheele jaar is. Hij en de zijnen dragen in de hand eene verba, d. w. z. een wilgentak, naar welken de Paaschmarkt geheeten wordt. De verba doet dienst als palmtak: een zinnebeeld van het voorjaar hetwelk zich intusschen nog steeds kenmerkt door een ijzigen noordenwind, en een thermometerstand, die het geraden maakt de pelsjas te gebruiken.