Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn door moeder natuur. De moderne Russische vrouw zal u met de grootste kalmte vertellen: „ik weet het, ik ben geene beauté!" — en bij dit woord krult hare lip met eene zekere geringschatting — en toch schenkt men mij veel meer oplettendheid dan aan de mooie mevrouw X., een wassen pop, die over niets anders kan praten als over haar toilet.

En de spreekster heeft gelijk. De mannen, die tegenover haar, die het hoogste woord in den salon voert, galant zijn, geven zich weinig moeite om te onderzoeken of mevrouw X. werkelijk zoo onbeduidend is of niet.

Men zal uit de hierboven aangehaalde woorden misschien de gevolgtrekking maken, dat de Russische vrouw weinig zorg besteedt aan hare kleedij. Niets is minder waar. Zij kleedt zich goed, en als hare keuze der kleuren niet altijd gelukkig te noemen is, en verraadt dat het Oosten geen geringen invloed op den Russischen smaak heeft gehad, zoo valt er op den snit van haar kleed, en de wijze waarop het gedragen wordt, zelden iets aan te merken. Zij heeft met de Fransche vrouw bovendien gemeen de gave om partij te trekken van de voordeelen, welke de natuur haar geschonken heeft, en deze op de beste wijze te doen uitkomen.

Alvorens te eindigen wil ik nog de woorden vermelden, welke dezer dagen door de in het begin genoemde mevrouw Lidia Paschkof gewijd zijn aan de Slavische vrouw, op welke in den tegenwoordigen tijd de oogen van geheel Europa zijn gevestigd, n.1. koningin Nathalie van Servië. Lidia Paschkot schrijft: „Ofschoon koningin, en juist omdat zij koningin is, toont haar lot aan de beschaafde wereld hoe men in de iqe eeuw de vrouw acht, hoe men met haar omgaat, wat voor rechten men haar toekent, hoe hoog de waarde van eene getrouwe gade en goede moeder worden geschat, en welke rechten haar deze eigenschappen geven. Zij verdedigt haar recht daarom zoo dapper, omdat haar geweten zuiver is, doch deze dapperheid behaagt niemand of ten minste niet

aan iedereen."

Dit klinkt vrij geëmancipeerd, doch de lezer, die mi) o

Sluiten