is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagvlinders

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uw geur bekoort mijHet antwoordde,.ik was een verachtelijk stuk klei, maar bevond mij gedurende eenigen tijd in het gezelschap van de roos, en ik kreeg deel aan den liefelijken geur van mijne gezellin; onder andere omstandigheden ware ik slechts een gewoon stuk klei gebleven, gelijk ik den schijn heb te zijn." Mag men dan ook in het algemeen goed gezelschap goud waard noemen, op reis in Perzië is bijna elk gezelschap op prijs te stellen.

Ik herinner mij hoe in de eentonigheid van den weg eenige afwisseling werd gebracht door de ontmoeting met een Turk, wiens roode fez reeds van verre zichtbaar was. Hij begaf zich evenzeer stadwaarts. Trachtte hij een gesprek aan te knoopen omdat hij zich eenzaam gevoelde in dit land der Schiieten? Als Sunniet, is hij in Perzie meer veracht dan de Christen. Deze, onrein als hij is, heeft het licht niet gezien; doch de ander heeft den goddelijken wil weerstreefd door de van Mohamed ingestelde orde van opvolging tot het khalifaat niet te erkennen, en de wettige opvolgers van den Profeet te vermoorden. De Pers zegt Musuiman etn (ik ben Musuiman) en erkent niet dat de Sunniet daartoe het recht heeft.

Als deze zegt: La ilah il allak, Muhammed rasoel Allah (er is geen goddelijk wezen behalve Allah, en Mohammed is zijn apostel), dan voegt de Schiiet daarbij Ali Wali Allah (en Ali is de slaaf van God) om duidelijk te doen uitkomen dat noch Omar, noch Aboebekr, noch Osman recht had op het Khalifaat, doch alleen Ali. De Pers roept dan ook steeds Ali, en daarna Ali's zoon Hoessein aan. De leer tegen Omar is in Perzië zóó sterk, dat men onder het volk vertelt: ,,een godvruchtig man zag eens in den droom dat aan eenen misdadiger eene hooge paats in den hemel was gegeven. Hij vroeg naar de reden daarvan, en het antwoord was: „het laatste woord des misdadigers was: „vloek over Omar."

Aga Chalil (zoo heette de Turk) vertelde, dat hij niet voor de eerste maal maar Perzië kwam. Hij had over het algemeen veel gereisd en sprak goed Fransch.

Over het doel zijner komst naar Perzië wilde hij zich niet